Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkelijk opzicht en de tucht, waaraan alle leden der kerk onderworpen zijn ter zake van: „Verkondiging van eene leer in strijd met den christelijken godsdienst, enz., der onzedelijkheid, oneerlijkheid en ander oncliristelijk levensgedrag, verstoring van orde, vrede of eendracht in de kerk, opzettelijke overtreding van verordeningen en reglementen", enz., enz.

Het Kerkelijk Reglement der Hersteld Ev. Luth. Gemeente (Art. 5) geeft volgend voorschrift: „De predikanten zijn verplicht tot huisbezoek bij de leden der gemeente, de kranken en lijdenden te troosten, den dwalenden broeder te vermanen, enz." (Hoofdstuk V): „De ouderlingen zijn verplicht tot medewerking

aan het bevorderen van de geestelijke belangen der Gemeente, enz.", „Kerkelijk opzicht en tucht nebben ten doel de bevordering, bewaring en handhaving van de zuiverheid der leer en te waken over de onberispehjkheid van wandel bij de leden en dienaren van het Kerkgenootschap, de getrouwe vervulhng van kerkelijke verplichtingen en de behoorlijke opvolging der kerkelijke verordeningen"1).

Bij de Doopsgezinde Gemeente is de predikant verplicht eenmaal in het jaar huisbezoek te doen bij ieder lid. Het instituut van ouderlingen bestaat hier niet.

In de Evangelische Gemeente is het opzicht en de tucht zeer uitgebreid en in de Gemeente der Apostolische Zendmgsgemeente beschouwt eigenlijk ieder lid het als zijn plicht hiermede den zwakken broeder bij te staan.

De Israëlieten maken in deze opvatting eene groote uitzondering. Zij verbinden met opzet de hulpbehoevendheid op geenerlei wijze met de kerkelijke verplichtingen of met godsdienstige overtuigingen; daarom wordt op geenerlei wijze huisbezoek gedaan of godsdienstige invloed beoogd. Daar de Port. Isr. Gemeente zoo klein is, dat ieder lid bij het andere bekend is — is deze eigenaardigheid nu van geringe beteekenis geworden.

De geheele Roomsch Katholieke kerk is op herderlijke zorg gegrondvest. Zielezorg, leiding, tucht maken de basis uit der geheele organisatie.

De Roomsch Katholieke Reglementen geven bovendien bepalingen aan. Zoo zegt het „Algemeen Reglement van het Parochiaal Armbestuur:

,) (Reglement: Opzicht en Tucht. Art. a.)

Sluiten