Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

De verpleging 'an krankzinnigen.

TERREIN DOOR DE KERKELIJKE ARMENZORG VERLATEN.

Het rusteloos voortstuwende sociale leven heeft terreinen in bezit genomen, welke de kerk uit krachteloosheid heeft moeten verlaten.

Onnut werd daar haar werk, overvleugeld door sterkere sociale instellingen.

Drie soorten van hulpverleening, welke vroeger tot de taak der kerkelijke armbesturen gerekend werden, zijn nu geleidelijk op het gebied van grootere gemeenschappen overgegaan. De zorg voor krankzinnigen, de ziekenzorg en de zorg voor het lager onderwijs.

I.

Slechts enkele diaconieën betalen een deel der verplegingskosten, indien een verpleegde van de Oude-Mannen- en -Vrouwenhuizen gedurende zijn verblijf aldaar krankzinnig wordt en naar een krankzinnigengesticht moet worden overgebracht. De kosten worden anders door de gemeente met subsidie van provincie en rijk gedragen.

Amsterdam is van lieverlede op zeer hooge onkosten gekomen voor zijne behoeftige krankzinnigen1).

In verhouding tot de bevolking is de vermeerdering der krankzinnigen buitengewoon groot. Van 1896 tot 1916 steeg hun aantal van 1.1640P 2.128, verdubbelde dus bijna. De bevolking steeg slechts met ± 33 %, de kosten verviervoudigden zich ongeveer

gedurende dit tijdsverloop.

■»)

Aantal kranl«innigen Nett(j kosten yoor de

Jaar (zonder de Ned. Isr. gemeente

Verpl.) _

1896 1-164 f 170-942

1900 r-534 " 223-390

1906 *. 1583 " 291984

1916 2.128 - 568.222

Sluiten