Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze algemeene toename *), welke in de meeste landen geconstateerd werd, is niet door eene overname van de kosten door de vereenigingen van armenzorg verlicht geworden. De verzorging der behoeftige krankzinnigen is gemeente- en staatszaak geworden *).

II.

Wat de werkzaamheid op het gebied der ziekenzorg betreft, blijkt het volgende:

De teragbetaling, welke eenige armbesturen voor de verpleging hunner zieken in ziekenhuizen aan de gemeente afdragen, is slechts een gedeeltelijke vergoeding volgens contract aangegaan door de walen, remonstranten, evangelisch-lutherschen, r.kathoheken en Israëlieten. Andere restitueeren wederom niets, (doopsgezinden, hersteld-evangelisch-lutherschen, gereformeerden.) Eén Armbestuur verzorgt zijne zieken geheel zelf (het Oud-Katholieke). Eenige armbesturen hebben bovendien een eenvoudigen wijkverplegingsdienst georganiseerd (Doopsgez., Hersteld Ev. Luth., Geref., Remonstrantsche). De Ned. Hervormde diaconie bezit daarentegen nog een uitgebreiden geneeskundigen verplegingsdienst voor hare armen.

Eene temgbetaling door de kerkelijke armbesturen, vergoeding voor de opname van hare zieke armen in stedelijke gasthuizen, werd aan de gemeente gegeven ad f 45.645 in 1903 tegen f 44.521 in 1916. De gezamenlijke kosten voor de Geneeskundige Armenzorg stegen van f 107.207 tot f 212.986 in 1916»). De vergoeding komt dus nauwelijks meer in aanmerking.

De ziekenzorg.

*) Armenpflege in Amsterdam, p. i6r.

*) Aantal krankzinnigen op iooo inwoners op i Jan. verp'eegd voor rekening van de gemeente Amsterdam.

1862 !.4I

188a *

1.64

1902

* 2.40

1910

* , 3-ro

1916

y , 3*39

Eene vergadering van 22 Gereformeerde en 17 Ned. Herv. diaconieën en Kerkeraden het principieel de verzorging van krankzinnigen, doofstommen en blinden aan eene particuliere vereeniging over. ai Aug. 1884. Het werk der Barmhartigheid, p. 149.

Daarentegen werd in de „Bizondere Conferentie van de Vereeniging van Diakenen', ij Maart 1911, een bepaling opgenomen: dat het Diaconaat hulp verleent in gevallen van chronische ziekte of invaliditeit, voor zoover noodig met hulp van andere corporaties en personen. Maandblad van Kerkelijke Armenzorg, No. 4—5, § 2, p. 84. ) Stat. Jaarb. 1912—19x3 (Gepubl. 1915, idem 1916, gepubl. 1917).

Sluiten