Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De invloed in net Verzekeringswezen.

Uit de opname van behoeftige patiënten in particuliere ziekenhuizen voor rekening van de Gemeente bleek bij een bijzonder onderzoek de opvallend ongunstige verhouding voor de kathoheken. Er waren in verhouding bijna driemaal zooveel behoeftige Katholieke als Protestantsche zieken opgenomen in de Ziekenhuizen. Dat verbeterde in latere jaren zoodanig, dat het normale percentage niet meer overschreden werd. Dit was echter te danken, niet aan eene vermindering van behoeftige zieken, wel echter aan hunne opname elders

Het aantal der invaliden en zieken vormt, in Amsterdam een groot percentage der ondersteunden. Deze ervaring wordt door de kerkelijke armenzorg gedeeld.

Ook dit terrein echter, waar ziekte, invaliditeit en ouderdom drie factoren voor de behoeftigheid vormen, welke samenloopen, dikwijls niet uiteen te houden zijn, wordt langzamerhand tot op zekere hoogte door de kerkelijke hef dadigheid verlaten, gaat over op eene grootere gemeenschap.

Nadrukkelijk moet men echter in het oog houden, dat dit verlaten van het terrein slechts Zéér gedeeltelijk is, soms zelfs niet te bespeuren valt. In welke mate mag die verschuiving nog gewacht worden?

De sedert 1901 in werking getreden Ongevallenverzekering heeft op de kosten der armenzorg, noch op die der kerkelijke, particuliere of burgerlijke een merkbaren invloed uitgeoefend, evenmin als op het aantal der gestichtsverpleegden.

Een regelmatig aangroeien der absolute en relatieve kosten van den gemeentelijken geneeskundigen dienst, welke vrijwel alle geneeskundige armenzorg op zich heeft genomen, blijkt onophoudelijk het geval te zijn.

De bedeeling toont eveneens in hare cijferbeweging geen invloed van de ongevallenverzekering. Eene vennindering van het aantal der op eigen kosten verpleegden *) begon reeds voor 1901.

Algemeen luidt het oordeel der armverzorgers hierover, dat de Ongevallenverzekering zeer veel lijden heeft weggenomen, of

1) Zieken Inwoners Op x inwoners

Prot 1-479 29S-63-. 1:300.1

Kath. 1.598 i34-i5° }■ 84-°

Staat van behoeftige patiënten opgenomen in de particuliere ziekenhuizen (1903).

2) Zie noot 1 pag. 225.

Sluiten