Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begrafenisfondsen.

Verzekering egen brand.

Ziekenfondsen.

Deze vindt inderdaad onophoudelijk, zij het ook in bescheiden mate, plaats.

De verhouding der armen tot het verzekeringswezen namelijk, wordt ten slotte voor een overgroot deel bepaald door de persoonlijke inzichten en de krachtsinspanning van den arme zelf.

Het Arbeidscontract, de Ongevallenwet en de Ouderdomsrente schakelen groepen van hulpbehoevenden van de weldadigheid uit.

Zonder de hulp van den staat of andere economisch krachtige groepen, zonder hulp der armenzorg, heeft hij zich óók weten te redden. Het is van belang na te gaan, hoe hij zich heeft weten uit te schakelen uit het terrein der liefdadigheid.

Het gevoel van fatsoen en de weinig stemmende wijze, waarop de armen van stadswege kosteloos begraven worden, hebben ten gevolge gehad, dat zij bijna zonder uitzondering deelnemen aan een begrafenisfonds. Deze verzekering is in Nederland zeer sterk verbreid.

Wordt de arme geheel hulpbehoevend, dan wordt bij intrede in een armhuis de premiebetaling overgenomen, menigmaal met groote moeite, daar de familieleden deze verzekering als een soort kapitaalbelegging beschouwen. Op de f 100, welke gewoonlijk door een begrafenisfonds wordt uitgekeerd, weten zij circa f 20 uit te sparen. Dit geld verliezen zij, indien de instelling van weldadigheid de zorg voor de begrafenis op zich neemt.

Een sterfgeval in een arm gezin veroorzaakt dikwijls een algeheele financieele uitputting, welke zeer moeilijk weer te herstellen is. De kosten eener begrafenis overtreffen verre de draagkracht van zelfs de beter bezoldigde werklieden *).

Verzekering tegen brand komt nog zeer veel voor. Gewoonlijk zijn de armen te hoog verzekerd, menigmaal voor het vijfdubbele hetgeen bij de uitbetaling groote moeilijkheden veroorzaakt*).

Algemeen zijn zelfs de armste gezinnen nog verzekerd tegen ziekte.

*) Gewoonlijk kost een begrafenis ± f 80—f 100. Een diaconie deelde mede, de buitengewoon lage prijs van f 40 bij een aannemer bedongen te hebben.

*) Er bestaan groote misbruiken bij deze verzekering van de zijde van buitenstaanders, die op verschillende manieren trachten de polis tegen lagere uitkeering te bemachtigen.

De doopsgezinden verzekeren al hunne armen, zoodra zij doorloopend bedeeld worden. De Ver. Liefd. n. Verm. heeft een automatische brandverzekering voor hare armen bij een der grootste maatschappijen te Amsterdam gesloten.

Sluiten