Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

DE KAPITAALVORMING DOOR DE KERKELIJKE ARMENZORG.

Het onderscheid in vermogens is van de grootste beteekenis. Bijna alle kerken hebben groote kapitalen bijeengebracht — bezitten huizen en landerijen — erven jaarlijks groote sommen. Zeer opvallend is het, dat ze zich vrijwel alle verplicht hebben tot kapitaalvorming voor hare diaconieën, eene gewoonte, waarmee de Gereformeerde kerk geheel gebroken heeft, zooals ook de particuliere vereeniging „Liefdadigheid naar Vermogen" dit gedaan heeft.

Deze vorming van vermogen is sedert oudsher, het doel-der Katholieke kerk geweest.*? Die opgehoopte kapitalen, roerende en onroerende, vertegenwoordigen een geweldige macht.

In hare Kerkelijke Reglementen wordt de vorming daarvan tot plicht der parochiale Kerkbesturen gemaakt.In art. 30 van het Algemeen Reglement voor de Parochiale Kerkbesturen in het Bisdom Haarlem staat: „Het Kerkbestuur zal zich steeds en inzonderheid bij het opmaken der begrooting bevlijtigen om de parochiale geldmiddelen met wijze spaarzaamheid zoodanig te regelen, dat in gewone omstandigheden de gelegenheid niet ontbreke tot het beleggen of vruchtbaar maken van kapitaal, ter vermeerdering van jaarlijksche eigen inkomsten der Kerkekas en tot dekking harer toekomstige buitengewone behoeften." Een reusachtig financieel bestuur strekt zich uit van de kleinste parochiekerk door alle bestuurslichamen heen en vormt het middel tot de geweldige macht, welke de Roomsch Katholieke kerk ontvouwen kan.

Met de Nederlandsche Protestantsche kerken was het anders . He t noodige tot verkondiging van de evangelische leer moest bijeengebracht worden. De uitoefening van eene wereldlijke macht door middel van kapitaalbezit werd niet nagestreefd. De geldmiddelen werden dikwijls aan de armenkas geschonken, hoopten zich echter op in tijden, waarin de veiligste rijkdom in het bezit van land

Sluiten