Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweehonderd zeventig duizend gulden — ruim tweemaal zooveel als de Protestantsche kerken samen in hetzelfde tijdvak. ^

De collecten en mschrijvingen zijn daarbij niet gerekend; ze wijzen voor alle kerken te zamen een bedrag aan tusschen 400.000—500.000 per jaar. Over de jaren 1913—1916 erfden deze drie groepen, de Protestantsche, Katholieke en Israehëtische groep te zamen te Amsterdam drie-kwart milhoen guldenl).

Deze vermogenstoename door legaten en schenkingen is echter zeer veel grooter dan de statistieken aangeven.

Het schenken van hand in hand, zonder eenige verantwoording aan den Staat, geschiedt in zulk eene mate, dat elk officieel totaal bedrag een minimum van het gegevene vertegenwoordigt.

Het ware bedrag mag op het twee- of drievoudige en meer geschat worden.

Over een tijdsverloop van bijna twintig jaar (1898—1916) werden aan legaten en schenkingen *) over het geheele land ruim dertien milhoen gulden aan kerkelijke instellingen van weldadigheid toegekend, waarvan ruim acht milhoen aan Protestantsche, ruim vier milhoen aan Katholieke mstelhngen *).

Naar verhouding ontvangen dus de Katholieke mstelhngen steeds meer, te Amsterdam zelfs in omgekeerde evenredigheid van de bestaande verhoudingen, d

Het groote vermogensbezit der weldadige instellingen is wel

*) Het grondmateriaal voor Amsterdam voor de jaren 1904 t/m 1912 bleek niet meer voorbanden.

Legaten en schenkingen I prQt kerk I Kath kerk far ^ aan de:

1913 I f 94-636 f 41-812 f33.523

1914 - 81.637 - 133-920 - 60.043

1915 - 58.031 - 217.328 - 21.558

1916 | - 15.906 - 7.425 1 - 9-8oo 1

| f250.210 | f400.485 | f124.924 | Totaal f775.620

Officieel bleef het bedrag van niet minder dan 144 nalatenschappen, meestal onroerende igoederen betreffende, onbekend.

2) Legaten en schenkingen volgens de opgaven in de Provinciale Verslagen, toegekend aan kerkelijke instellingen van weldadigheid, waarvoor bij K. B. toestemming tot aanvaarding is verleend. Zie Bijlage III.

3) Op deze lijsten is de provincie Groningen slechts bij uitzondering door opgaven vertegenwoordigd, deze worden meestal niet ingezonden; zuiver is dus deze statistiek reeds hierdoor niet, Drenthe heeft doorgaans alleen Protestantsche, Limburg Katholieke legaten te boeken. 7

Zie Bijlage III.

Sluiten