Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ming nog wezenlijk verhoogd hebben. Voor de walen de immigratie van de bekwaamste Protestantsche elementen, die in hunne kleine gemeente in Frankrijk reeds eene aanzienlijke hoogte in het bedrijfsleven bereikt hadden, voor de remonstranten het verbod Staatsambten te bekleeden, hetgeen hen naar het zakenleven dreef, als eenig gebied waar hunne intellectueele en geestelijke begaafdheid in vrijheid tot volle ontv/ikkeling kon komen; voor de doopsgezinden, behalve hunne weigering tot den militairen dienst, hunne gelofte een eenvoudig leven te leiden, waarbij zich eene krachtige regeling van het godsdienstig leven voegde.

Deze drie groepen hebben in kapitalistisch opzicht eene aanzienlijke positie ingenomen. De resultaten van hun werkzaam, kapitaalvormend, sober leven zijn, met betrekking tot de armenzorg, gebleken uit het doen van groote schenkingen aan hunne Gemeenten, waardoor zij eene aanmerkelijke opeenhooping van kapitaal bereikten. Een feit is, dat deze drie gemeenten, wat de kapitaalvorming van hunne mstelhngen van weldadigheid betreft, thans vrijwel de vermogendste zijn *).

Bij de katholieken valt tegenwoordig eene wanverhouding vast te stellen, welke op hun armenzorg gevoeligen.invloed heeft. Hetzij de Katholieke opvattingen daartoe leidden, hetzij dat andere factoren daartoe bijdroegen, het resultaat is voor het volkswelzijn van groote beteekenis. ?

De verschihende staat van vermogen der kerkelijke instellingen van weldadigheid eindelijk zal, elk voor zich, invloed op de zich verschuivende verhoudingen uitoefenen.

Hoe ten slotte de resultaten van de strooming des tijds zich zullen verhouden tot het kapitaalbezit en den vermogensaanwas der verschillende kerkelijke armbesturen, laat zich niet zonder meer bepalen, doch ook hier is een ongelijkheid op te merken, die een juiste behandeling van het armenvraagstuk voor een moeilijke taak stelt. •

*) Het zon belangwekkend wezen na te gaan, hoe de eischen, welke eeuwen achter een aan hun middelen gesteld werden, geweest zijn, of dus een gelukkig evenwicht ook daartoe heeft bijgedragen, om deze drie gemeenten in hun huidigen, kapitaalkrachtigen toestand te handhaven. Voorloopig bestaan daarovergeennaderegegevens.

Sluiten