Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arm verzorgers vormen, is de strooming des tijds van den grootsten invloed geweest. Het toenemen van de orthodoxe richting, welke voornamelijk door den kleinen burgerstand vertegenwoordigd wordt, heeft er toe geleid, dat in de genootschappen, zoowel metsti<&tings-als met vereenigingsvorm, deze kleine burgerstand als vertegenwoordigers gekozen zijn. Ze hebben verreweg de meerderheid, wat het geheele wezen van eene massa-vertegenwoordiging medebrengt. De tijd toen, zooals het nog in het Evang. Luth. SynodaalReglement geschreven staat, de achtenswaardigste, zaakkundigste en voornaamste leden gekozen moesten worden, die in hun persoon deze drie eischen vereenigden, is voorbij. De bestuurscolleges worden hoofdzakelijk door personen gevormd, die zeer in beslag genomen zijn door hun eigen ambacht of bedrijf; daarnaast oefenen zij hun ambt als armverzorger uit.

Men vindt slechts bij uitzondering in de lijsten de namen van diegenen, die in hun beroep gewoon zijn met groote belangen en verreikende verantwoordelijkheid rekening te houden.

Dit feit heeft twee gevolgen na zich gesleept. In de practische behandeling van afzonderlijke gevallen, waar men midden in het volksleven moet staan om al de locale omstandigheden in aanmerking te kunnen nemen, welke tot eene juiste schatting van den toestand van armoede behooren, is deze keus van arm-' verzorgers gunstiger gebleken.

Dit werk wordt dikwijls nauwkeuriger en met meer kennis van zaken, met grooter toewijcling verricht, dan het vroeger door diegenen geschiedde, die ver van het volksleven stonden.

Zoodra het diaconaat echter naar buiten optreedt en het vraagstuk als algemeen verschijnsel beschouwd en beoordeeld moet worden, schieten zijne krachten te kort.

Degenen, welke er voor strijden om deze laatste zoo bijzonder gewichtige zijde van het vraagstuk in de kerkelijke organen van armenzorg te behartigen, vinden bijna geep weerklank. Het gevolg is, dat deze krachten zich maar al te vaak terugtrekken.

Beschouwt men de samenstelling van het diaconale bestuur dan treedt dadelijk aan den dag, dat de schuld hiervan eigenlijk niet bij hen ligt.

Er bestaat namelijk van al die afzonderlijke organen noch eene organisatie, welke het vraagstuk als een massa-verschijnsel recht zou kunnen laten wedervaren, noch een uit hun midden

Sluiten