Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgevaardigde vertegenwoordiging, welke de behandeling van dit massa-verschijnsel tot haar speciale taak maakt

De diaken wijdt zich qualitate qua alleen aan elk afzonderlijk geval.

Dat dit, van een oeconomisch en sociaal gezichtspunt uit beschouwd bijna onbegrijpelijke feit bestaat, vindt zijn ooorzaak in den aard der Protestantsche kerkopvatting. Deze heeft tot dezen toestand geleid en zal ook misschien in de toekomst een bijna onoverkomenlijke hindernis vormen voor eene bijzonder krachtige reorganisatie der kerkelijke armenzorg.

Het is het gemeentebegihsel, dat aan dezen toestand ten grondslag ligt en een vernietigende werking op eene inderdaad doelmatige organisatie der armenzorg heeft uitgeoefend.

De souvereimteit en afgeslotenheid der afzonderlijke Kerkelijke Gemeenten, welke door het oveigroote aantal der Protestantsche kerken gehuldigd wordt, geven, zoodra men zich op theologisch gebied bevindt, geen reden tot eenig bedenking.-Duidelijk treedt naar voren, dat voor eene verzameling van geloofsgenooten tot gemeenzame uitoefening van hun godsdienst slechts de verhouding van den mensch tot God in aanmerking komt.- Het individueele bewustzijn verheft zich tot een albewustzijn; hier treden de menschehjke betrekkingen op den achtergrond, alleen de betrekking tot het allerhoogste komt in beschouwing.

Aldus kan het kerkbegrip zich in eene afzonderlijke Gemeente concentreerenl). Er kunnen geheele reeksen van afzonderlijke Gemeenten zonder wederzijdsche aanraking naast elkander staan en toch zal de kerkdienst of het religieuze bewustzijn niet daaronder leiden. - Men kan zich zelfs de geheele Kerkgemeenschap wegdenken, de betrekking van den enkeling tot het allerhoogste blijft in. volle grootte gehandhaafd en ongestoord.?

Men kan zeggen, dat de betrekkingen uit het gegeven punt vertikaal omhoog stijgen.

Diametraal daartegenover staan de eischen zoodra men zich op het sociaal gebied bevindt. Daar heeft de oeconomische ontwikkeling iedere afzondering verbroken. Daar kan de eene mensch den anderen niet ontberen; zijn noodlot, zijn belangen

l) Sedert 1910 bestaat eene „Vereeniging van Diakenen" samengesteld uit dienstdoende diakenen der Ned. Herv. kerk. Eene eerste poging in de boven geschetste richting begint eenigszins van haar uit te gaan. Zie „Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg".

Sluiten