Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn door duizend anderen beïnvloed, daarmede vervlochten.

De tegenwoordige sociale mensch vormt een middelpunt, van waaruit de stralen naar alle zijden uitgaan.

Verbreekt men dit verband, dan verbreekt men daarmede de eerste voorwaarde tot het normale sociale leven.

Men kan zeggen, dat de betrekkingen zich uit een gegeven punt in horizontale richting onbegrensd over de vlakte uitbreiden.

Deze twee tegengestelde factoren zijn nu samengevoegd in de kerkgemeenschap1) .Hier het geestelijke leven.dat zijne reinheid en kracht eer door afzondering en zijne evolutie door decentralisatie gewaarborgd ziet, daar het sociale leven, dat zijne doelmatigheid en zijn kracht alleen door samenwerking en centralisatie kan verhoogen.

Ten tijde der stedelijke beslotenheid trad die tegenstelling weinig aan het licht. Het kerkelijk gemeenschapsleven en het sociale leven lag tusschen dezelfde stadsmuren besloten. Maar sedert de invloed van buiten de stad grootere beteekenis verkreeg, begon dit dualisme zich ook in sterkere mate te toonen.

De diaconieën hebben daar niet op gelet. Het sociale leven snelde in steeds breedere stroomen aan de kerken voorbij. Het heeft in zijne methodes den uiterlijken vorm, welke het beginsel der naastenliefde binnen de kerkgemeenschap heeft aangenomen, achterhaald en ver overtroffen.

De Kerken bleven echter in afzondering staan. Zij hebben thans een sociaal vraagstuk op te lossen, dat voorwaarden stelt, welke in scherpe tegenspraak zijn met hare geestelijke opvatting aangaande haar plaats als godsdienstige gemeenschap.

') Op den in dit verband geuiten wensch tot vorming van classicale diaconie, dus een aantal gemeenten vertegenwoordigend, antwoordde de Synode der Ger. kerken, dat het organiseeren van afzonderlijke meerdere vergaderingen voor diaconale zaken niet is overeen te brengen met het verband en de samenwerking der ambten en der Kerkelijke Vergaderingen, zooals die in de Belijdenis en de Kerkenorde zijn aangewezen. Acta van Groningen 1899.

Sluiten