Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De reglementaire uitsluiting van zoovele behoeftigen wordt door de gemeenteleden der kerken zelf als een betreurenswaardig feit beschouwd. Ter aanvulling van den diaconalen arbeid zijn echter afzonderlijke vereemgingen gesticht of instellingen gevormd, welke het diaconaal werk door extra-ondersteuning, trachten aan te vullen, maar die toch van zeer kleinen omvang zijn >).

De afzonderlijke giften, welke aan de diaconie voor speciale doeleinden afgedragen worden, vormen ook slechts eene noodzakelijke aanvulling der te karige middelen.

Men mag verwachten, dat deze wijkgebouwen bij den groei, welke ze beleven, eene nog grootere beteekenis voor de armenzorg zullen krijgen. In het systeem der armenzorg is dit echter een bedenkelijk verschijnsel. De onmacht der diaconale hulp treedt hier het duidelijkst aan het licht. Het is een eigenaardig feit, dat een speciaal voor de armenzorg gevormd orgaan dermate van persoonhjke en geldelijke hulp ontbloot is, dat zich buiten het kerkverband eene andere organisatie gevormd heeft, waarvan de predikanten van dezelfde kerk de leiders zijn.

Deze irjstelhngen toonen als algemeen verschijnsel het systeem der decentralisatie.

Ondanks de natuurlijke en verklaarbare wijze van ontstaan eischt dit verschijnsel een nauwkeuriger onderzoek.

Het ambt van predikant krijgt door hen eene steeds vagere gestalte, de afbakening van het diaconaal gebied een steeds wille-

stoelen, ook om tamelijk groote sommen om ouden of zieken te kunnen laten verplegen, met de verantwoording van de geschenken, die aan hunne wijkvereenigingen geschonken zijn. In datzelfde blad schrijven diakenen de godsdienstige hoofdartikelen 1 Wanneer men het geldgebrek der diakenen in het oog houdt, dan valt het des te meer op voor welke ver-af-liggende doeleinden door de lidmaten geld gezonden wordt: de Brusselsche zending, de armengemeenten in Bohemen en Moravië, het EgyptischSyrisch weeshuis, de zending onder de heidenen, enz., enz.

Er zijn daarentegen weder predikanten, die elke armenzorg, als niet tot hun eigenlijk werk behoorend, weigeren en alle gevallen door middel van diaconale hulp trachten af te doen.

Hieronder wordt het budget van enkele van de „kransjes" of particuliere vereenigingen medegedeeld:

l! budget 10x3

Dorcas Vereeniging (Ned. H.) f lgr

Tabitha (idem) " Q7

Tabitha (H. Ev. Luth.) I 324

Weldadigheidsver 1.506

Weduwenpenning 1^659

Sluiten