Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De inwendige zending.

keuriger omtrek. Wanneer het diaconale orgaan het vermogen mist tot hernieuwing of aanpassing, dan zal in den loop der tijden de kloof tusschen theorie en practijk steeds dieper worden. De organen buiten de Kerk zullen eene steeds grootere beteekenis krijgen. Welke beteekenis deze bovengeschetste zeer speciale lichamen echter wenschen te verkrijgen of in welke richting zij gaan is niet duidelijk.

Nu nemen ze de plaats in van eene particuliere vereeniging van liefdadigheid en vermeerderen in het kader der armenzorg het aantal van diegene, welke door hare willekeurige opvatting van taak en techniek van het armwezen de verbrokkeling vergrooten. sfostvt

II.

De inwendige zending.

Behalve deze wijkvereenigingen treden nog andere organen van armenzorg naast de kerk op, welke ook meer of minder als een uitvloeisel van de ontoereikendheid der diaconale hulpmiddelen te beschouwen zijn.

Het zijn die der inwendige zending. Deze nemen een veel duidelijker gestalte aan dan de predikantsdiaconieën.

Doel der inwendige zending is verbreiding van het Evangelie, zielszorg en zedelijke opheffing in de eerste plaats. Ze wendt zich tot de massa, welke van de Kerk vervreemdt, geen ophef f enden invloed meer ondervindt. Ze maakt geen onderscheid tusschen de onderscheidene kerkgenootschappen, alle zijn haar welkom. De armenzorg is haar middel tot het doel. Zoodra haar werk een grooteren omvang aanneemt, wordt ze noodgedwongen daartoe gebracht.

Drie vereenigingen te Amsterdam werken in tamelijk grooten omvang in die richting.

De sommen, welke zij jaarlijks besteden, zijn zeer moeilijk vast te stellen, daar haar de giften in natura of in arbeidspraestatie tamelijk overvloedig geschonken worden.

Het (reeds genoemde) Koning Willemshuis (in 1863 gesticht) geeft maaltijden, houdt fröbelscholen, armenscholen, stelt haar lokalen open voor gezellige bijeenkomsten voor het jonge ge-

Sluiten