Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XI.

HET LEGER DES HEILS.

Naast deze drie min of meer kerkdijk-religieuze typen van armenzorg, het diaconaat, de predikanten-wijkgebouwen en de inwendige zending, staat een vierde, het Leger des Heils, dat in de armenzorg het eigenaardigste verschijnsel van de tweede helft der 19e eeuw vormt.

Het methodisme, dat zich in alle landen aan het ontwikkelen was, verwekte in Engeland juist omstreeks 1850 den strijd tusschen de Reformatiepartij en de „Conferentie der 100", die onder Wesïy ingesteld werd, doch in hare werking tyranniek was en tot talrijke splitsingen leidde. William Booth, die reeds sedert zijn 17e jaar (1846) met buitengewoon succes als leekeprediker optrad en op 24-jarigen leeftijd bij de Nieuw-Methodistische vereeniging in officieelen kerkdienst werkzaam was, verliet spoedig de Kerk om „in vertrouwen op God godsdienstoefeningen te houden, waar zich slechts een deur zou openen." Toen hij in White-Chapd, in een tot dat doel opgerichte loods, opwekkingspreeken hield, maakte de langs hem stroomende, ellendige menschenmenigte zulk een geweldigen indruk op hem, dat hij van stonde af aan het besluit nam, aan de bekeering van deze opeengehoopte menigte, welke in zonde en ellende, zonder kennis van God en Zijn Evangelie leefde, zijn leven te wijden.

Doch ook hij kwam, zooals de kerkelijke organen en alle inwendige zendingswerkzaamheid voor het probleem te staan, hoe hun vertrouwen te winnen. Want deze armen moeten opgezocht worden — ze komen niet in de kerken, ze wijzen iedere beleering af; tegen hun wil moeten ze tot luisteren gedwongen worden.

Hier en daar begon hij nieuwe wegen te zoeken en te vinden1).

*) In het kerkelijk verband zijn deze nieuwe wegen reeds nagevolgd in 1883: The Cburch Army werd door den Engelschen geestelijke Carlile gevormd: het onmiddellijke werk wordt verricht door leekenagenten, doch het oppertoezicht heeft de Bisschop van Londen. Het geheele samenstel van het Leger des Heils werd daarin nagebootst: marschen, godsdienstoefeningen in de open lucht, bekeeringsmethoden met zondebank, muziek, enz., enz.

Sluiten