Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij preekte in weer en wind, sprak iedereen aan, wendde zich tot de meest verloopen, meest ellendige mannen en vrouwen en maakte bekeering op bekeering.

„The East London Christian Mission" ontwikkelde zich

— vele dissenters sloten zich aan en met den toenemenden groei ontstond ook het verlangen op deze zendingsvereeniging een kerkelijk stempel te drukken en eene kerkelijke regeling te geven.

Met één slag zag Booth het gevaar, daar immers eene kerkelijke regeling in directe tegenspraak met handelen, met energiek ingrijpen stond, hetgeen, volgens zijne meening, alleen op de massa vat heeft. Dadelijk werd door hem deze dreigende verlamming van zijne werkzaamheid gekeerd.

De onbeperkte heerschersmacht werd hem door zijne aanhangers geschonken — en bleef hem verzekerd. Losmaking van iedere kerkelijke vooringenomenheid en van iedere betrekking tot de kerk was zijn parool.

Dit heeft hem de ongelooflijke elasticiteit van de geheele beweging verzekerd, en gelegenheid gegeven zijn onvergelijkelijk organisatietalent te ontplooien.

Hij werd en bleef de alleen-organisator, alleen-heerscher, alleen-bestuurder en de geestelijke voogd van alle diegenen, welke bij zijn leger waren aangesloten.

Aan dezen bestuursvorm zijn ook schaduwzijden verbonden

— de onderwerping van iederen wil en elk zelfstandig denken van al zijn verwanten en medewerkers aan den zijnen, zoodat eigenlijk een systeem is ontstaan, dat geheel overeenkomt met dat van een Ignatius van Loyola. Deze absolute autocratie heeft zich echter als zulk een machtige kracht vertoond,dat'zonderhaarnooit een zoo geweldig succes binnen zoo korten tijd bereikt zou zijn geworden. Het hoogste goed van den mensch, zijne zelfstandigheid, is echter voor hen, die onder hem staan, geheel uitgeschakeld.

De geweldige ophooping van vermogen stond geheel op zijn naam ingeschreven — het opperste bestuur wees eene volledige famihehierarchie aan **).

Het Leger des Heils vormt eene secte op zichzelf *) en het neemt

De organisatie.

l) Die Heibarmee, von Prof. Th. Kodde,

*) Bij de volkstelling stond het voor Amsterdam gerangschikt bij de „Godsdiensten" onder zijn eigen naam.

Sluiten