Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dustrie, vooral die bij de lucifersfabricatie, bekend werden.

Spoedig bemerkte de scherpe blik van den Géneraal, dat het armenvraagstuk niet in afzonderlijke gevallen aan te pakken was, dat een meer nauwkeurige op feiten berustende kennis een grondslag voor een plan tot hulpverleening vormen moest. Kort achter elkaar verschenen: „In darkest England and the way out" door W. Booth, en het werk van Charles Booth: „Life and Labour of the people"j^welke beide eene classifireering en eene op cijfers berustende, schatting van de armste klasse gaven: „of the submerged tenth".

In deze beide boeken werd al de blootgelegde ellende onderzocht. Een zorgvuldig onderzoek van 4.000 gevallen van de allerarmsten gaf de volgende classificatie: 4 % waren lediggangers; 14 % drankzuchtigen en zorgeloozen;

27 % van de gevallen waren door ziekte, groote familiën of door andere ongelukken ten onder gegaan;

55 % van de gevallen vervielen door arbeidstoestanden tot armoede.

Eenzelfde onderzoek van de zich onmiddeUijk aansluitende , hoogere klassen der armen gaf een cijfer van 68 %, die door de arbeidstoestanden tot armoede gebracht waren.

Deze onderzoekingen zijn door eene zendingsgemeente verricht, welke als eerste behoefte, als eenig reddingsmiddel voor de ellendige massa de godsdienstige bekeering op den voorgrond stelt! Hieruit blijkt duidelijk, tot welke resultaten een inderdaad grondig en objectief onderzoek der armenmassa leiden kan.

Toen het Leger in 1887 zijn intocht in Amsterdam deed was zijn doel, wat zijne sociale werkzaamheid betreft, reeds lang bekend. Booth had herhaaldelijk gezegd, wat hij in zijn boek schreef: „Ik treed op voor de verlorenen, de uitgestootenen, de onterfden der wereld; dat zijn de dakloozen, de aan den rand van den afgrond staanden, de min of meer door eigen schuld verarmden en met de wanhoop strijdenden, de slechten en de halve of heele misdadigers."

Met deze taak nam het Leger des Heils in het kader der armenzorg zijn plaats in.

Die elementen, welke zorgvuldig van iedere Protestantsche kerkelijke hulp uitgesloten waren, kwamen onder zijne hoede.

Sluiten