Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>e werkzaamheid van het Leger des Heils in Amsterdam.

voor btiitenstaanders geheel in het niet zinkt en verborgen wordt door zijn streven op sociaal gebied1).

De vele aanvallen, welke op het Leger des Heils gericht werden, betreffen in groote mate de vereeniging van deze beide elementen in het financieel bestuur, eene vereeniging, welke tot gevolg heeft; dat inderdaad niet duidelijk is, of men met zijne giften de propaganda der secte steunt, dan wel of het geld maatschappelijk werk toevloeit»).

Zijn onmacht om zijne kosten als godsdienstig genootschap uit eigen middelen te bestrijden, wordt bedenkelijk gevonden»).

In de practijk heeft iedere afdeehng de verhchting en moet derhalve pogen financieel onafhankelijk te worden; hoe dat bereikt wordt is de zaak van den officier, wien het bestuur toevertrouwd wordt. Van het inkomen moet een gedeelte aan het hoofdkwartier worden afgestaan. De groote verantwoordehjkheid en het streven om steeds meer geld te innen, opdat de afdeehng groeie, dus de afhankehjkheid van het toevallige inkomen, is een schaduwzijde van het Leger des Heils. Dat in de godsdienstige samenkomsten steeds geld opgehaald en onophoudelijk om geld gevraagd wordt, is het Leger des Hehs dikwijls tot verwijt gemaakt.

In Amsterdam zijn vier afdeelingen zelfstandig werkzaam *), alle met een zelfstandig budget.

») „The scheme will be governed not on the principle of counting noses, but on the exactly opposite principle of admitting no noses into the concern, that would not be guided by the directing brain. If any one does not like to work for his rations and submit to the orders of his superior officers, he can leave!"

s) Zie daarvoor o.a. John Manson: „The Salvation Army and the public", p. 63.

„In allowing the „social work" — also mainly paid by others — constantly to act as an advertisement for and to disguise the religious work, so that the public is hopelessly confused in regard to it, paying several hundred thousands of pounds a year in England for sometbing, which they do not want and which, if they did want H, assuredly do not get, to the real detriment of all the army's aims, both „social" and „religious". .

») Scherp uit zicK Manson op pag. 99: „The Salvation Army is very far from being self supporting as a religious body, although, apart from its peculiar organisation and finance — there is nothing in its aims, its methods, its membership, or its public UtiHty to excuse it from being absolutely undependent of public help. If then: „social" work of any kind is deemed desirable in public interest, the Salvation Army,' in view of its inabnity to last as a religious body without an enormous annual subsidy from the public and in view of its apparent inability to obtain that subsidy without mingling its social activities with its religious appeals, is assuredly the very last religious body to which such work can properly and profitably be entrusted." , . .

*) Door vriendelijke bemiddeling van het Hoofdkwartier hebben wij de volgende opgaven ontvangen.

Sluiten