Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet blijven. Men weet niet precies vanwaar zij komen, evenmin waar zij heen gaan. Lichamelijk en geestelijk zijn zij meestal zóó diep gezonken, dat slechts zelden een passende plaats voor hen te vinden is. Ook de goedkoopste afdeelingen van Metropool zijn voor deze menschen nog te duur.

Twee groote groepen zijn in de massa der hulpbehoevenden van het Leger des Heils te onderscheiden, diegenen, die in armoede geboren zijn en niets anders kennen en degenen, die uit hoogere maatschappelijke klassen voortkomen. De kleine middenstand levert het geringste aantal.

Bij deze groep van diep gezonkenen hoopt het Leger eene regeneratie te bewerkstelhgen.

Het systeem maakt het buitengewoon moeilijk vast te stellen, in welke mate de groote sommen, welke het Leger toestroomen, en welke tot zendingsdoeleinden of tot ondersteuningsdoeleinden aangewend worden, ook wezenlijk daarvoor gegeven werden, want ieder officier heeft de verplichting wekelijks een bepaald aantal bidstonden en bijeenkomsten te regelen en bij te wonen en is verantwoordelijk voor de daartoe benoodigde gelden, welke geheel uit giften bestreden moeten worden1).

Eene groote eigenaardigheid bestaat verder hierin, dat het Leger zich langzamerhand tot groot-producent gevormd heeft. Het maakt in zijne groote fabrieken bijna alle mogelijke gebruiksartikelen, welke door zijn Londensch Warenhuis naar alle landen verzonden worden. Het Leger des Heils zelf is voor zeker gedeelte afnemer, het overige wordt met volslagen koopmanschap op de markt gebracht. Zijn Handelsdepartement (in 1895 gesticht) heeft een buitengewonen omvang aangenomen. Vooral de handel in koloniale waren strekt zich uit tot alle landen, waar het Leger des Heils werkt.

Zijne landbouwkoloniën (in 1890 gesticht), welke zich in werkelijkheid niet veel van de toenmaals reeds lang bestaande Nederlandsche en Duitsche landarbeiderskoloniën onderscheiden — vinden in het Leger des Heils haar zekersten afnemer').

1) In het, door het Leger des Heils gepubliceerde boekje: „Feiten en cijfers", wordt de splitsing in „geestelijk" en „maatschappelijk" werk geheel doorgevoerd op de financieele tabellen. „Geestelijk werk" had aan inkomsten f 151.228 (1913/13). De Balans der Eigendommen van die afdeeling liep echter over een budget van bijna een half millioen, terwijl de afdeehng „Maatschappelijk werk" aan inkomsten ontving f 99.472. Op hare „Balans" liep het eindcijfer over niim een half millioen gld.

2) Nederland: De landbouwkolonie van het Leger des Heils levert aan alle afdee-

Sluiten