Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZeUs werden gevormd een „Levensverzekering Maatschappij" en een „Bouw Mij.", van het Leger des Heils, een Bank en eene „Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen".

Deze feiten zijn wel de eigenaardigste in de geheele organisatie. Hier wordt eene zendingsgemeente door haar werk zelf tot sociale hulpverleening genoodzaakt. Door deze sociale hulpverleening was haar het vraagstuk der werkloosheid en het sweatingsysteem van nabij bekend geworden; hier en daar ontwikkelde zich toen de eenvoudige arbeid, bedoeld om de werkloozen tijdelijk aan werk te helpen, langzamerhand tot een volslagen fabrielrsr^drijf. Het streven, om de uitgebuiten in de huisindustrie een beteren afnemer te verzekeren, gaf aan het Handelsdepartement eene dusdanige uitgebreidheid. Het tweede element, de noodzakelijkheid om zich meer inkomsten te verzekeren, voegde zich daarbij. Dit alles behoorde tot den opzet van het groote plan van W. Booth *), waarbij alle sociale hulpmiddelen te baat genomen zouden moeten worden om aan de ellende der massa paal en perk te stellen!). Deze plannen waren het,'welker vemezenüjking hij toen zelf als experiment aanduidde*).

Deze plannen zijn langzamerhand tot uitvoering gekomen — het laatst (1909) de kolonisatie.

Men zou het geheele stelsel als een theocratisch-socialistischen Staat kunnen karakteriseeren, waar de beginselen der coöperatie tot het uiterste doorgevoerd worden.

De inhoud van het tweede deel van zijn boek, waarin ook Generaal Booth van het een tot het ander gebracht werd, toont aan, welke middelen deze Staat in den Staat ter bereiking van zijn doel gebruikte. Het ineengrijpen van zooveel factoren in het armenvraagstuk maakte voor zijn plan ook de samenvatting van alle desbetreffende hulpmiddelen volstrekt noodzakelijk.

lingen van het Leger in Nederland hare grondproducten en bakt het brood eveneens voor alle afdeelingen. Het budget bedroeg Mei 1912—1913 circa f n.000.

*) In het tweede deel van „In darkest England and the Way out" ontvouwd.

') W. Stead zeide hiervan: „The socialist, the individualist, the political oeconomist, the advocate of emigration, and all social reformers will find what is best in their own particular schemes incorporated in General Booth's schemes" (Review of Reviews. Nov. 1890).

*) Booth merkte hierover nog op: „If we can do it, we have the fieldentirelyto ourselves. The wealthy churches show no inclination to compete for the onerous privilege of making the experiment in this definite and practical form" (Darkest England, p. 241).

Sluiten