Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

DE VEREENIGING VINCENTIUS a PAULO.

De Vereeniging Vincentius a Paulo moet tot de godsdienstige vereenigingen, welke zich aan de armenzorg wijden, gerekend worden, wegens hare overeenstemming met andere instellingen van weldadigheid, wat de verkregen uitkomsten aangaat.

Zij gaat echter van een geheel ander standpunt uit, dan de zendingsvereenigingen. Bij deze laatste was de opheffing van de hulpbehoevenden hoofdzaak. Bij de Vincentius Vereeniging is het zieleheil van den helper in de eerste plaats het doel.

Uit het aanschouwelijk waarnemen van de ellende der menschen moet het streven gewekt worden tot het leiden van een beter, meer godvruchtig leven. Door het lijden der armen moet men zijn eigen heil indachtig worden.

De diepte, waartoe men zinken kan, wanneer men niet de christelijk-Katbolieke leefwijze volgt, moet den armverzorger opmerkzaam maken op de zwakheden van de menschenziel en hem waarschuwen voor een gelijk lot.

De armen zijn niet doel, maar middel, evenals de ondersteuning slechts een middel is, dat de gelegenheid opent de woningen binnen te treden, om zich aan het treurig schouwspel van hun zedelijk verval te spiegelen.

Dientengevolge neemt de Vincentius Vereeniging slechts hen onder hare hoede, die reeds in dezen toestand geraakt zijn, en wier zedelijke opheffing zij zich tot taak stelt. Deze gevallen worden haar dikwijls door de Parochiale Armbesturen of door het Oud-Armen-kantoor aangewezen.

De Vereeniging is onafhankelijk, hoewel zij lid van een alle Kathoheke landen omvattend verbond is. De hoofdzetel is te Parijs, de Hoofd-Raad voor Nederland in den Haag, terwijl een Bijzondere Raad in iedere stad zijne plaatselijke onderafdeelingen, de zg. Conferenties, vereenigt. De Vereeniging werkt als

Sluiten