Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pondeerende, elkaar goed aanvullende organen tot ondersteuning; slechts brengen het doel en de beperkte middelen der Vincentius Vereeniging mede, dat het bedrag van eene bedeeling tot de kleinst denkbare afmeting wordt teruggebracht. Daarom accentueert zij ook zeer sterk haar karakter van godsdienstige vereeniging en maakt geen aanspraak op de plaats van eene vereeniging van weldadigheid.

Haar oorspronkelijk doel is in artikel I van het Reglement van 1846 omschreven: „De Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo neemt alle christelijke jongeheden, in welke landstreek zij zich bevinden, aan, die zich willen vereenigen in gebeden ten behoeve van en deelnemen aan dezelfde liefdewerken."

In den beginne namen slechts jonge mannen daaraan deel. Vrouwen zijn in het algemeen van elke deelname uitgesloten. Nu is de vereeniging hoofdzakelijk uit oudere elementen samengesteld en het getal bedeelden nam beduidend af1).

In het kader der armenzorg neemt zij de plaats in eener Katholieke particuliere vereeniging, eerder nog die eener zendingsvereeniging, zonder bijzondere kenteekenen; slechts hare systematische en wijdverbreide organisatie brengt haar uit de rijen der liefdadigheidsvereenigingen naar voren. Haar open oog voor de behoeften der arme klasse en haar aanpassingsvermogen zouden haar tot grootere ontwikkeling brengen , wanneer ook hier niet het gebrek aan medewerkers en aan de noodige geldmiddelen een steeds stijgende belemmering vormde.

Men treft in de geschetste typen die godsdienstige genootschappen aan, welke hunne krachten op beschenning en verheffing van de arme volksklasse concentreeren. Deels oude in het volksleven gewortelde instellingen, deels jongere organisaties, welke door sterken godsdienstigen drang bezield zijn — alle echter een ander deel der hulpbehoevende massa tot zich trekkend.

*) Hare werkzaamheid en haar budget mogen uit de volgende getallen blijken.

Het aantal kinderen in verpleging gegeven was in 1908: 37, in 1917: 37, totaal in verpleging, resp.: 145 en 349, het budget was 1908; f15.746, 1917: f49.360.

Het aantal ondersteunden was in: 190a: 1.636, 1905: 1.557, 1908: 1.414, 1912: 1.179, 1917: 1.990.

Het totaal budget in 1908 bedroeg '± f 54.795, voor beide categorieën igi7f 100.810.

Sluiten