Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de openbare orde of de goede zeden, brengt eene onbeperkte elasticiteit en een onbegrensd aanpassingsvermogen mede.

Feitelijk mag op het gebied der armenzorg alles beproefd worden. Dit leidt tot den betreurenswaardigen toestand, dat talrijke vereenigingen, kransjes en particuheren met hun hefdadigheidsdrang experimenteeren op kleine en allerkleinste groepen hulpbehoevenden.

Alle vereenigingen hebben te kampen met geldgebrek, dus zijn zij dientengevolge gedwongen, haar werkzaamheid in verhouding tot de behoefte tot een nmumum te beperken.

Het is dus niet zoozeer haar omvang, dan wel hare wijze van behandeling, die haar tot een zoo opmerkelijk en belangwekkend verschijnsel maakt.

Hare verhouding tot de kerkelijke weldadigheid en de burgerlijke armenzorg toont hare groeiende beteekenis, zij draagt een steeds grooter deel van1) de gezamenlijke lasten.

In den loop dezer uiteenzettingen zijn langzamerhand vele feiten, welke het gebied der liefdadigheid betreffen, vermeld, waardoor eene nadere opsomming overbodig wordt.

De particuliere weldadigheid is eveneens onderhevig aan den invloed van het algemeen gebeuren. Zij kan zich noch aan de sociale invloeden, noch aan de evolutie, welke een volk in al zijne geledingen doormaakt, onttrekken. Eenige harer karakteristieke kenmerken moeten echter speciaal vermeld worden.

iGestich-l?630011' Onder- _ .

Op ioo personen van Be(Jee. ^ en ten zon- ^ Kosten ToUai

elke categorie kwamen .. rieken- « nings- vanver kosten

ten laste van: ,mg ^ I kenhui- pleging

| zen. ______

Burg. armbestuur:

!895 17.07 59-47 22.03 f 25.45 * 49-78 * 44-40

1007 18.52 50-20 11.45 - 32.42 - 54-85 - 37-40

iQI0 21.98 57-ii 10.28 - 39 07 - 55-27 - 50.02

Kerkelijke armenzorg

!895 68.36 32.71 68.49 " 59-95 - 25-88 - 47-44

1907 60.71 19-72 75-05 -46" - 35-88 -46.88

I9i0 53.53 20.02 76 " - 44-62 - 32-73 " 34-36

Particuliere armenzorg

!8o5 14-57 7-82 9-48 - 15-70 - 4-34 - 8.05

,907 20.77 24.08 13-5° " 21-47 - 10.27 " 15-51

I9IO 24.49 22.87 13 61 - 16.31 - 12.00 - 15.6a

Latere gegevens zijn niet beschikbaar.

Sluiten