Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'i

Groep B.

'en, dat bij dag en bij nacht, óf alleen óf in samenwerking met justitie en politie op allerlei wijze gedaan wordt. Van het opsporen van de ernstigste vergrijpen tegen de zeden af tot aan den ;envoudigsten beschermingsmaatregel toe.

3. Bij dit werk sluiten zich aan: de Reddingshuizen, welke hulpbehoevende, aanstaande moeders, de gevaarloopende of diep gevallen jongemeisjes onder hunne hoede nemenl).

Deze groepen kunnen voor een deel op geregelde samenwerking bogen. De wensch naar nog meer aaneensluiting wordt zeer gevoeld1).

De tweede groep omvat de verpleging van arme kinderen, weezen en halve weezen, verwaarloosde en verlaten, zwakke en zieke londeren, die door algeheele gezinsverpleging, door opname in gezondheidskoloniën, door het verstrekken van kleeding, voeding en ligging, alsook door gestaag werken voor hunne opvoeding, geholpen worden. Een uitgestrekt pbjlanthropisch arbeidsveld wordt daarmede bestreken*).

Op enkele budgetten treft men eene gemeente-subsidie aan. Dit arbeidsgebied vooral lijdt aan chronisch geldgebrek en aan hulpvragen, die de beschikbare middelen verre te boven gaan. Ook

») Eene enquête 1909—1910 gehouden leverde de volgende, door het ontbreken van meerdere antwoorden, nog onvolledige gegevens:

Groep A1 telde 5 vereenigingen, waarvan a internationale zijn.

A*. die bijna indentiek met de eerste groep is, telde 7 vereenigingen. Deze zeven telden aan ontvangsten en uitgaven ± f17 000.

A», de reddingshuizen, namen ± 175 hulpbehoevenden per jaar op. Zij hadden aan ontvangsten en uitgaven resp. f 15.000 en f 17.000 te boeken Het werk en het bestede geld is bijna uitsluitend afkomstig van phüanthropische zijde. De totaaluitgaven van Groep A bedroegen zeker meer dan f 60.000.

*) Dit punt behoorde o. a. tot de gestelde vragen in de enquête.

*) Deze groep vertoonde de volgende tótaal-oijfers:

j Ondersteunden Ontvang- Uitgaven

Groep B | -, — sten in gld. in gld.

Totaal Uit A'dam

Weezen en halve weezen, 9 vereen. 421 j 2 138.622 213.376 Gezins- of gestichtsverpleging van verwaarloosde en verlaten kinderen

,3 Vereenigingen 9»2 701 366.330 378.039

Vacantiekolonies. 9 Vereen. x.184 830 43-886 41.3S0 Steun in kleeding, voeding en lig-

ging. 10 Vereen. $$> 25.422 26.063 Tehuizen buiten den schooltijd

4 Vereen. 378 | 33__> 35_4__

Totaal-generaal | 607.806 | 693.535

Sluiten