Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier voelen eenige vereenigingen verlangen naar samenwerking. De verrichtingen gaan op en neer met de onregelmatige giften, welke binnenkomen. De totaal-uitgaven van groep B komen ver boven het half millioen.

Een derde groep omvat bepaalde vormen van liefdadigheid voor volwassenen, die zich op den rand van het oeconomisch evenwicht bevinden. Bij deze groep behoort het verkenen van onderdak en voedsel tegen verlaagden prijs, het renteloos voorschot, het kosteloos advies in rechtszaken* en de werkverschaffing. De verbetering van de huisvesting uit giften bekostigd mag hier ook worden vermeld.

Een aantal fondsen voor het verkenen van renteloos voorschot zijn in werking *) buiten eenige kleine fondsen van werklieden vereenigingen. Bij enkele bestaat spaardwang of in ieder geval spaargewoonte. Eenige vertoonen eentoenemendenbloei, andereachteruitgang. Over het geheel genomen zijn zij belangrijkiüijden van nood voor het verleenen van hulp. Ook is een overgangsstadium veriaegen tusschen hen, the niets kunnen afbetalen en de oeconomisch sterkeren, door het werk van de Amsterdamsche Volksbank, diè tegen lage rente voorschotten verleent en aldus dien schakel in de keten van hulpbetoon voor de oeconomisch zwakken vormt, welke leidt naar de normale voorwaarden van de geldmarkt. De voorschotten varieeren tusschen f 200 tot ± f 250.

Rechtskundige hulp aan on- en minvermogenden welke, gratis of zoo mogelijk tegen een kleine vergoeding geschiedt, wordt behalve door enkele organen van armenzorg op nog een aantal verschillende plaatsen verstrekt"). Men bedoelt daarmee geen rechtshulp, doch enkel het geven van advies. De rechtshulp wordt pro Deo door de gerechtshoven verstrekt, zoodra de aanvrager minvermogend iss).

Een toenemend aantal personen maakt van deze ter beschikking gestelde inhchtingenbureaux gebruik.

*) Het aantal aanvragen bedroeg in 1909 2.168, in een jaar tijds werd een som van f 88.696 uitgeleend, meestal aan kleine kooplieden en ambachtslui. De Hulp- en Voorschotbanken, welke op normale voorwaarden leenen, zijn hier niet bij gerekend. Het gemiddelde aantal aanvragen en voorschotten bleef over een aantal jaren ongeveer gelijk.

*j In 1917 door 4 verschillende bureauz.

*] Van drie bureauz werden opgaven ontvangen. In 1902 was het aantal aanvragers 1404, in 1909 2.372, in 1916 behandelden 4 bureauz tezamen 11.731 nieuw aangebrachte zaken (Stat. Jaarboek 1916).

Groep C.

Sluiten