Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

organisatie de mogelijkheid tot bedrog open laat, dan is het instandhouden van de arbeidsschuwheid ten koste van de eerlijke armoede voorhanden.

De vereeniging Liefdadigheid naar Vermogen vermeldt in haar jaarverslag van 1908 bv., dat na onderzoek 662 aanvragen om hulp geweigerd moesten worden wegens bedelarij en alcoholmisbruik, waardoor naar schatting f15.000 aan weggeworpen ondersteuningsgeld voor de inwoners gespaard bleef»). Het vermoeden ligt voor de hand, dat het bedrag van de privatim nutteloos bestede sommen zeer aanzienlijk is.

De heillooze versnippering is schuld, dat geen overzicht van den waren toestand is te verkrijgen. Men weet niet, welke elementen uit de arbeidersklasse de meeste particuhere hulp ontvangen, voor welke categorieën uit het productieleven al deze gelden en krachten besteed worden.

Het gebrek aan inkomsten, de werkloosheid, kan door de meest verschillende omstandigheden ontstaan. Het is thans nog onmogelijk de oorzaken ook maar bij benadering aan te geven. Alle gegevens ontbreken.

Derhalve behoort eene grootsche bestrijding van deze oorzaken tot dusver nog tot de onmogelijkheden.

In hoever bv. de kinderen van arbeidsschuwen aan voeding en Weeding geholpen worden, in welke groepen naar beroep, leeftijd, religie en plaats van geboorte ingedeeld, deze voor hun kinderen die zeer omvangrijke weldadigheid voor verwaarloosden, zwakke en zieke kinderen in beslag nemen, hoe groot het aandeel der werkloozen of der sociaal onmachtigen hierin is, dit alles moet nog onderzocht worden. De jaarverslagen geven meestal niet veel meer dan de naakte cijfers van het aantal bedeelden en de balans van het boekjaar *).

Dientengevolge ontbreekt ook hier een beschouwen, een behandelen van het armenvraagstuk als massa-probleem.

Deze versnippering is verder oorzaak, dat een buiten alle verhouding groot percentage der inkomsten aan bestuurskosten weggaat. Ten tweede wordt een groot aantal personen te zwaar met tijdroovend werk belast, voornamelijk door de talrijke ver-

*) In 1913 werden 369 ■» 27 % van alle aanvragen geweigerd. ) Eene uitzondering moet gemaakt worden voor de opmerkelijke studie van Prof. T. J. de Boer: Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming 1917, p. 215. Over het Beroepsleven van onze Bedeelden.

Sluiten