Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaderingen, de financieele zorgen en het geheele logge bestuursapparaat eener vereeniging.

Met dezelfde moeite zou eene groote organisatie, instede van meerdere kleine, bestuurd kunnen worden en zouden de niet overtalrijke deskundigen, van den te grooten druk bevrijd, hunne krachten vrijer kunnen ontplooien. De eenvoudige oplossing, dat de vereenigingen, welke in de geschetste groepen zijn samengevat, zich binnen die groep federeeren en door wederzijdsch overleg, door een gezamenlijk aanvatten van het probleem de geheele hulpverleening op hun gebied op een hooger peil trachten te brengen, schijnt nog niet gevonden te zijn.

Hoe grooter en meer gedifferentieerd de kringen zijn van diegenen, die zich aan armenzorg wijden of daarin belang stellen, des te rijker zullen de geldmiddelen toevloeien. Hier is veelzijdigheid en decentralisatie levensvoorwaarde.

Daartegenover staat echter, dat hoe ongeorganiseerder en onsamenhangender deze leringen tegenover elkaar staan, des te slechter worden de armen geholpen, des te grooter zullen de onkosten, des te onbereikbaarder zullen ook de enkele, groote maatregelen zijn, zonder welke de armenzorg nooit tot haar einddoel kan geraken.

Sluiten