Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier verzorgers in gasthuis of armenhuis zijn opgenomen en de voogdijkinderen, dus zij, wier ouders van de ouderlijke macht zijn ontheven of ontzet. Zij krijgen hunne opvoeding in gesticht, bij pleegmoeder of familieleden, worden uitbesteed of geleidelijk aan hunne verzorgers teruggegeven, ook wordt er telken jare een aantal overgedragen aan de diaconale weeshuizen der verschillende gezindten.

Het Burgerweeshuis, uitgebreid met een paviljoen en een herstellingsoord, waar ook andere zieke of zwakke kinderen uit het stadsbestedelingenhuis of gasthuis opgenomen worden, vult en ledigt zich in afnemende mate.

Het Armenhuis neemt alle schipbreukelingen, te oud of te onbekwaam tot werken, op. Onder veertig jaar oud zijn slechts zeer enkelen. Het aantal mannen neemt steeds toe, dat der vrouwen niet. In hunne werldnrichting wordt nog een vrij aanzienlijke hoeveelheid matten gevlochten, tabak gestript, vuurmakers gemaakt en ondergoed genaaid.

Een klein aantal personen wordt jaarlijks aan de diaconale Oude-Mannen- en -Vrouwenhuizen overgedragen. Een groot aantal wacht, wegens plaatsgebrek, op opname.

Het Weduwenhof neemt een aantal weduwen, de Gasthuizen nemen de zieken op, reiken geneesmiddelen uit, stellen hunne klinieken open.

De Commissie voor Huiszittende Armen eindehjk verzorgt de bedeelden: een stijgend aantal, zoowel absoluut als relatief, met steeds omvangrijker bemoeienissen, een vrijwel gelijkblijvend aantal „dubbel bedeelden" en een uitgebreide staf van vrijwillige armverzorgers

De ijzeren omklemming van artikel 21 der oude armenwet, dat alleen ondersteuning door het Burgelijk Armbestuur veroorloofde bij „absolute onvernüjdehjkheid", d. w. z. dat men zooveel mocht geven, dat de armen niet omkwamen van den honger, was door de nieuwe armenwet doorbrokena).

Het Armbestuur mag nu ondersteuning verleenen, „in zoodanigen vorm en in zoodanige mate, als met het oog op de behoeften en de persoonlijke eigenschappen in verband met de om-

J) 570 in 1916: Verslag aangaande de Instellingen van Weldadigheid over 1916, p. 17.

2) „Armenpflege in Amsterdam" das Gesetz 1912, p. 217-

Sluiten