Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boren inwoners van Amsterdam van 1909 tegenover plaatst, dat 66.3 % der inwoners bedroeg, dan blijkt het enorme aandeel van de geïmmigreerde oecomisch-zwakke elementen.

Van degenen, die korter dan 3 jaren woonachtig waren, bedroeg dit percentage gemiddeld 5—6% van bet totaal aantal bedeelden.

Diegenen, welke bedeeling ontvangen, behooren tot zeer verschillende categorieën van hulpbehoevenden. Als algemeene regel geldt bij de kerkelijke en particuhere liefdadigheid, dat de slechtste elementen aan de Burgerüjke Armenzorg overgelaten worden. Daarnaast staan diegenen, welke door werkloosheid uit de rijen der flinke werklieden gestooten werden en, zonder oeconomisch weerstandsvermogen, onmiddellijk ten laste- der armenzorg komen. Dit zijn de nog tot arbeid geschikten, die van een werkloozenverzekering uitgesloten zijn en de tot arbeid ongeschikten, die ook uit hoofde der opname-voorwaarden, elders afgewezen worden.

Het grootste aantal der bedeelden behoort echter tot de invaliden of tot weduwen met ldnderen (resp. ± 50 % en 20 %) *). De werkloozen vormen desondanks een vrij hoog percentage (7 a 8 %). Ook neemt het aantal dergenen, die door misbruik

*) Van 100 bedeelden werden ondersteund tengevolge van:

Tijdelijk. I Aanhouden- Kostwinner

^T"] Tijdelijke ^^ÏÏ^Tox Weduwen m PT8*' Drankmis-

heiddoor Ucnaams. Sne^k^ °! met kinde- nis of m bruik

buitenge- gebrekell ongeschikt- ren krankzinniwone oor- heid tot gengesticht

zaken arbeid i

a b abababab|ab

1893 349 56-3 3-5 34-4 35-4 9-3 244 4-4 i.» *-6 3 6 6.o

1895 34.2 rr.6 2.6 68.7 34-2 4 9 28.1 x3-7 0.9 I«I 2.0 7-7

1898 21.5 41-3 3-5 33-9 42-7 3-1 30-8 19 ° W 2.7 2-5 5-5

1900 15-4 36.6 4-3 35-6 44-7 4-9 34-3 21.5 1-3 i-4 4-0 7-4

1903 132 34-7 14-2 50.6 47-i ".o 22.6 2.7 2.9 — 5-4 J

1905 12.0 27.8 10.3 47-6 50-9 10.3 «3-5 "-9 3-3 1-6 7-3 i5-o

1908 13.0 29.0 9-2 15-4 49-1 9-6 22.x 8.9 2.4 3-05 4-2 33-6

1909 13.7 35-Q 9-6 9-i 49-Q . 6.0 21.5 6.0 2.1 0.6 4-Q^ 43-2

1910 ï£i 10^ 45-4 ' 22.3 7-3 9-5

1911 47-8 22.9

1912 50.6 24-3

1913 50.8 20.7

a = wekelijksche ondersteuning.

Statistische mededeelingen Armenzorg te Amsterdam No. 44 1908—1910 (gepubl. 1913). E B.

Sluiten