Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van sterken drank tot armoede vervallen, voortdurend toe.

Wanneer men nagaat, wat tenslotte de oorzaak is, welke het overwicht heeft in de overkding van het budget, zoowel van alle particuhere vereenigingen, van de kerkelijke armenzorg, als van de gemeente, dan wordt een der redenen terstond duidelijk.

Die elementen, welke op de armenzorg drukken, haar bijna hun gansche leven in beskg nemen, zijn de zeer kngzamen, de abnormalen, de zwakken van geest, de heden met psychische storingen, zij, die in ontwikkeling achtergebleven zijn. Op de arbeidsmarkt vertegenwoordigen zij geen volle waarde en zullen dit ook nooit doen. Voor dezen bestaat bijna geen speciale hulp. Zij behooren tot degenen, die niet in staat zijn hun brood te verdienen, dus tot de chronisch-armen—eene verdere sr^daliseering wordt voor de lichtere gevallen niet gebruikt.

Die vereenigingen, welke zich hun lot aangetrokken hebben, kunnen hen nergens onder dak brengen. Daar waar zij opgenomen worden, kunnen zij niet de gepaste hulp en verzorging ontvangen *).

Omtrent de behandelingsmethoden van de zoo moeilijk te omschrijven groep der gedegenereerde elementen zij het volgende opgemerkt.

De talrijke lichte gevallen uit de groep dezer erfelijk belasten, dezer gedegenereerden, der personen van misdadigen aanleg, omvatten ook die elementen, welke in zoo hooge mate ten laste van de organen der armenzorg komen. Hoe ver de psychische en criminalogische onderzoekingen ook gevorderd mogen zijn, deze wetenschap heeft tot nu toe het gebied der practische armenzorg nauwelijks betreden. Die typen, die zich aan eene overtreding van de wet hebben schuldig gemaakt, worden óf tot gevangenisstraf veroordeeld óf bij ontoerekenbaarheid naar lcranfc-innigengestichten verwezen. Zij worden uit de massa der armen geèlinüneerd.

Die oeconomisch zwakken echter, zij die zich niet in die mate aan wet, rust en orde vergrijpen, maar toch in menig opzicht psychische en physische defecten vertoonen, scharen zich door hun onbekwaamheid tot productieven arbeid in de rijen der hulpbehoevenden. Zij zijn eigenlijk voortdurend op liefdadige praesta-

*) Verscheidene vereenigingen maakten melding van het feit, maar in het bijzonder werden wij door de verschillende afdeelingen van de Heldring-Pierson stichtmgen op deze betreurenswaardige leemte in de armenzorg gewezen

De sociaalonmachtigen.

Sluiten