Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ties aangewezen, zij mengen zich onder degenen, die door sociale oorzaken hulpbehoevend geworden zijn, zij bevinden zich onder de vaak ontslagen, losse arbeiders. Zij vertroebelen het armenvraagstuk en vullen asylen en arbeiderskolonies, hoewel zij in sanatoria onder medische behandehng moesten zijn.

Hoeveel armen zijn ten slotte ziels- of geestesziek?

Voor eenige scherp uitgesproken typen, als bv. epilepsie en idiotie is hier en daar in de armenzorg eene bijzondere verpleging ontstaan. Voor die hulpbehoevenden, welke slechts geringe storingen vertoonen, ontbreekt elke classificeering, elk betrouwbaar gegeven. In geen enkele Nederlandsche armen-statistiek is een voortgezet onderzoek der hulpbehoevende massa naar haar psychischen aanleg te vinden1).

Men moet zich met den subjectieven indruk vergenoegen, dat er zeer veel van deze psychosen zijn en hun aantal voortdurend toeneemt.

Zij.die definitief niet tot evolutie instaatzijn.zoudenuitdegroep der armen moeten treden en tot de groep der zieken overgaan.

Het geweldige, toenemende lcapitaalverbruik voor het onderhoud van oeconomisch waardelooze individuen, dwingt tot een energiek ingrijpen. Niet het beginsel van overlaten kan hier de oplossing brengen, maar alleen eene vereeniging van de georganiseerde sterkste krachten, waar aan den psychiater de eerste plaats moet worden gegeven.

Een tweede reden der overlading bestaat in het te vroeg ontslaan van reconvalescenten uit de gasthuizen, het te snelle intrekken van versterkende middelen, het gemis aan naverpleging (buiten het verstrekken van melk van gemeentewege aan zwakke kinderen) en dientengevolge een terugkeer in beroepsleven, huishouding of school met een verzwakt lichaam, verminderde werkkracht en voorbeschiktheid tot een spoedigen terugval. Deze wijze van doen is bijna in alle organen van armenzorg zonder onderscheid aanwezig. Zij vormt een boozen cirkelgang, veroorzaakt door het nijpend gebrek aan geldmiddelen, aan beschikbare

l) Op het gebied der crimlnalogie hebben de methoden ter versterking van den wil, ter opheffing van het verantwoordelijkheidsgevoel aanmerkelijke resultaten bereikt, bv. de methode van Brockway in de Reformatory Elmira te New-York. Deze, tot een systeem uitgewerkte, psychiatrische behandeling voor de individuen, die wilszwak zijn, is nog niet tot In de armenzorg doorgedrongen. Het gansche terrein ligt nog braak.

Sluiten