Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruimte, door den verstikkenden last der sociaal-onmachtigen!}.

De horizont heeft zich voor de burgerlijke armenzorg zeer verwijd, alle benoodigde inrichtingen voor opvoedingenonderwijs, opwekking van wilskracht, vlijt en plichtsgevoel, voor het eischen van de werk- en leerproef, voor het doelmatig schiften en zelfstandig maken zullen voor de armen mogen verrijzen 8). Het stedelijk armbestuur is daartoe bij de wet gemachtigd, alléén, of in samenwerking met andere steden en dorpen.

De samenwerking met andere gemeenten zal onontbeerlijk blijken.

De groote Nederlandsche- steden beleven met eenige modificaties, met eene lichte verschuiving der verhoudingen, gelijke ervaringen als de hoofdstad van Nederland dit doet. De kleinere worstelen met veel geringer moeilijkheden, doch ook zij ondervinden met hunne armen den invloed van het sociaal gebeuren, ook zij dragen mede de verantwoordelijkheid voor het ongeordende armwezen, het gebrek aan kennis, de verspilling der gelden.

Van de bestaande elfhonderd twintig Nederlandsche gemeenten bezitten bijna alle eene bedeelende Burgerlijke Instelling van Algemeenen Aard, slechts een paar dozijn behooren tot de Gemengde Instellingen. De kerkelijke Bedeelende Instellingen zijn circa zevenendertighonderd, de particuhere zeshonderd in aantal.

') Een gelijke gang van zaken bij te vroeg ontslagenen en ook een daarmee parallel loopend gebrek aan huis- en gestichtsverpleging voor gezonde, tot werken in staat zijnde elementen, is bij de jonge meisjes, die het 16e levensjaar volbracht hebben, op te merken. Deze worden in geen enkel weeshuis of gesticht meer opgenomen, hoewel zeer velen juist in deze jaren bijzondere hulp noodig hebben, om niet de rijen aan te vullen van de jonge elementen, die de reddingshuizen bevolken. De directrice van twee reddingshuizen, eenige weeshuizen, alsmede de Heldring-Pierson-gestichten hebben ons op deze leemte opmerkzaam gemaakt.

Het te vroeg ontslaan wordt veelal veroorzaakt door een kortzichtige politiek. Bij de oprichting van de ziekenhuizen, gestichten voor krankzinnigen en epileptici, enz., wordt bijna zonder uitzondering rekening gehouden met hulp in dringenden nood naar maatstaf van de reeds bestaande behoefte, echter niet naar den maatstaf van de te verwachten eischen, welke de loop der statistieken toch duidelijk aangeeft. Het gevolg is, dat de overlading blijft bestaan en nieuwe gestichten geen verbetering in den toestand brengen. Onze poging, om het aantal door plaatsgebrek geweigerden of te vroeg ontslagenen vast te stellen, is mislukt, maar wel werd herhaaldelijk verzekerd, dat het velen zijn, eveneens bij de zielszieken1), waar een kleine vertraging een geval reeds ongeneeslijk kan maken.

*j The Minority Report: ClassIV:The unemployable the „Can't works" and „Won't works" — „nevertheless yielding, if sorted out and properly treated, much that can still be made serviceable; sometimes matter that will become dangerous, unless put in a proper place; and occasionally, lost to the world, a gem of real value."

Nederlandsche instellingen.

Sluiten