Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„le. dat deze lijn als lokaalbaan, ondanks de gebreken van haren bouw, „in de behoeften van de dienst voorziet en aan die maatschappij „aanvankelijk voordeelen afwerpt, waarin de Staat direct en indirect deelt;

„2e. dat deze lijn noch door onderbouw, noch door bovenbouw, noch „door rollend materieel, noch door stationsgebouwen past. in het „kader of stelsel, dat de Regering voor de stamlijn Batavia— „Bandong en verder oostwaarts zal hebben aan te nemen;

„3e. dat deze lijn zooals zij daar ligt, geen verbinding daarstelt noch „kan daarstellen met de haven te Tandjong-Priok;

„4e. dat zij vóór het raadhuis te Batavia, d.i. op p.m. 9 K.M. van het „het havenhoofd dood loopt;

„5e. dat zij met het oog op de groote stamlijn, wier bouw en exploitatie „volgens des Ministers Mem. van toelichting — voor Staatsrekening zal worden onderhouden, is een hors d'oeuvre;

„6e. dat uit een strategisch oogpunt haar geisoleerde toestand verkieslijk schijnt boven de ontworpen zamenkoppeling;

„7e. dat de zamenkoppeling in geen geval zou znn te verwezentljjken „zonder totalen afbraak en herbouw;

„8e. dat de Staat der Nederlanden in deze tijden zijn 5 millioen gulden „nuttiger kan besteden dan voor een lijn, die hy niet noodig heeft, „en dat de prijs van 5 millioen gulden bovendien buiten verhouding staat tot de waarde;

9e. dat toch de baan Batavia—Buitenzorg lang 58 K.M. geboekt staat „als gekost hebbende ƒ 3.370.000 alzoo ƒ 56.500 per K.M. terwn'1 „ƒ 5.000.000.— zou nederkomen op ruim ƒ 86.000 per K.M. een „verschil dat niet te klein genomen is als het beteekenen moet de „vruchten te vertegenwoordigen, welke deze baan gemiddeld over „de vier jaren van haar bestaan heeft afgeworpen;

„10e. dat dit te zwaarder schijnt te wegen, als men in het oog wil hou„den, dat uit het contract van overneming niet blijkt van een vormelijk geconstateerden status quo waarin weg en toebehooren door „de verkoopende Maatschappij zal moeten worden onderhouden en „eventueel aan den Staat-kooper opgeleverd". Tegen de bezwaren in de Nieuwe Rotterdamsche Courant geopperd,

welke hoofdzakelijk van finantieelen aard waren — trad de heer Mr.

J. P. van Bosse, 8) een Semarangsch advocaat, en oud-ambtenaar der N..I. S. M. in het krijt.

8) Niet te verwarren met den ingenieur, later directeur der B. O. W. M. J. van Bosse en met den Minister van Koloniën Mr. P. P. van Bosse, die 21 Februari 1879 overleed en als Minister na een kort interregnum opgevolgd werd door den heer O. van Rees.

Mr. J. P. van Bosse was een korten tijd lid van het Comité van Bestuur der N. t S. M. gedurende hare eerste levensjaren.

Sluiten