Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 9en (10en) Maart 1877 zond de heer Maarschalk van uit Soekaboemi aan de Indische Regeering, een voorstel — Letter K — hetwelk den aanleg betrof van een lyn, welke de residentie Batavia met de Bandoengsche vlakte (Tjitjalengka) zou verbinden. Opdracht tot deze opname was gegeven bn' Gouvernements Besluit van 2 Augustus 1875 No. 5. Het voorontwerp was het werk van den hem toegevoegden hoofdingenieur D. N. Meyners, geassisteerd door den sectie-ingenieur J. C. Schippers en beoogde Buitenzorg te verbinden met de Bandoengsche hoogvlakte. De twee tracés, welke gevolgd konden worden, werden besproken, zoowel dat door den luitenant-kolonel R. F. de Seyff als lid der Commissie tot de Vervoermiddelen in 1863 en 1864 opgenomen 1) loopende van Buitenzorg over Tjitjoeroeg—Soekaboemi—Tjibeber — al of niet langs Tjiandjoer—Radjamandala naar Tjipadalarang, als dat, uitgaande van Pondok-Tjina aan de lyn B|B langs Tjibaroesa en het dal der Tjibehet naar de Tjisokkan, waar de tracé's weer samenvielen. Aan het eerste tracé werd de voorkeur geschonken.

Aan een mogelijke overname der Batavia-Buitenzorglyn werd de noodige aandacht gewn'd, terwijl ook het geval beschouwd werd, dat de aankoop voor ƒ 5.000.000.— niet zou doorgaan, in welk geval een eigen lijn op den Oosteljjken Tjiliwoengoever werd aanbevolen, welke volgens eene nadere raming voor ƒ 3.750.000.— kon worden aangelegd.

De Directeur der B. O. W. en de Raad van Indië gingen accoord met de zienswijze van den heer Maarschalk, ook de Landvoogd ondersteunde het gevoelen van den Chef van den dienst der Staatsspoorwegen (Indischen brief van 12 April 1877 No. 613|10). ')

Den 12en Mei 1877 kwam het Voorontwerp voor een lijjn Soerabaja— Solo—Blitar gereed, waarvan de opname bn' het Gouvernements Besluit van 8 Maart 1876 No. 8 gelast was. Bij missive No. 949 werd het avant-projet van uit Malang aan den Directeur der B. O. W. toegezonden. Deze vereenigde zich met de beschouwingen van den heer Maarschalk. Evenzoo deed de Raad van Indië, zoodat de Gouverneur-Generaal van Lansberge de stukken reeds den 12 Juni d.a.v. naar Holland kon doorzenden (Ind. brief No. 1612)17).

De nota's van toelichting der voorontwerpen der beide lijnen door den heer Maarschalk opgemaakt, werden als bijlagen No's 12 en 13 overgelegd bn' de M. v. T. op de Indische Begrooting voor 1878.

In de laatste nota waren echter passages geschrapt, 3) welke betrek-

1) Zie Indische Spoorwegpolitiek deel II Hoofdstuk IV § 3.

2) Zie het Verslag der Staatsspoorwegen over 1876, opgenomen als bijlage C. C. van het Koloniaal verslag van 1876 bl. 8, het K. V. van 1877 bl. 147 e.v. en Bijlage B.B. bl. 8 en het K. V. van 1878 bl. 135.

8) N. 1. in de §§ 128, 169 waren enkele stukken gesupprimeerd de §§ 174—181 had de Minister in hun geheel laten vervallen (zie ook noot 2 hierna van de Memorie van Toelichting bl. 25).

Sluiten