Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij x) naar Kertosono, Modjo„kerto en Sidho-Ardjo (aansluitingspunt aan de ln"n Soerabaija—Pasoe„röean), met een zijtak van Kertosono naar Kediri en Blitar.

„Beide spoorwegen zijn uitvoerig beschreven in de Memorien van „Toelichting op de avant-projets, welke als bijlagen No. 11 en 12 bn' „deze Memorie zijn gevoegd. 2) Alle verdere uit Indië ontvangen toedichtende bescheiden, waaronder de gedetailleerde rigtingskaarten en „eene overzigtskaart van de beide spoorwegen, worden voorts aan de „Staten-Generaal (ter griffie) overgelegd. Het zal dus wel voldoende zijn „wanneer hier het navolgende wordt aangeteekend.

„De eerstgenoemde lijn gaat van Buitenzorg tussehen den Salak en „den Gedeh door, om het Gedeh- en het Pangerengo-gebergte heen, langs „Soekaboemi naar Tjiandjoer en verder naar de. bergvlakte van Bandong, „welke zij doorsnijdt tot Tjitjalengka toe, van welk punt te zijner tijd „de spoorweg naar Midden-Java vervolgd zal moeten worden. Zij is voor „verreweg het grootste gedeelte eene bergüjn, die herhaaldelijk sterk „klimt en daalt, verschillende belangrijke rivierovergangen, twee tunnels „(eene van 750 meter en eene van ruim 400 meter) en tal van kleinere „kunstwerken vereischt.

„De kosten van aanleg moeten dus aanzienlijk zijn; zij zijn begroot „op ƒ 20.850.000.—, dat is bijna ƒ 114.000.— per kilometer, daar de lijn „eene lengte zal hebben van 183 kilometer. De spoorweg zal in acht jaren „kunnen worden voltooid. De aanvankelijke bruto-opbrengsten zijn genaamd op omstreeks ƒ 1.020.000.—, de exploitatiekosten op ƒ 658.000.—, „dus de netto-opbrengsten -op ƒ 362.000.— 's jaars; dat is 1,74 per cent „van het aanlegkapitaal. Daar evenwel de spoorweg loopt door streken, „die voor groote ontwikkeling vatbaar zijn en waar in de laatste jaren „een aantal landbouwondernemingen zijn gevestigd, kan op eene spoedige „toeneming der opbrengsten gerekend wórden.

„De in de tweede plaats genoemde lijn, die over het algemeen eene „vlaktelijn is en de vruchtbaarste en meest bevolkte gedeelten van de „residentien Madioen, Kediri en Soerabaija doorsnijdt, zal uit den aard „der zaak veel minder kosten en aanzienlijker regtstreeksche baten afwerpen dan de Preangerspoorweg. Zij zal eene lengte hebben van 285

1) „Namelijk wanneer de onlangs verleende concessie voor de lijn Solo-Madioen „wordt bekrachtigd. Deze lijn is in het Indische avant-projet voor eene verbinding ,.van Soerabaija met Midden-Java begrepen, omdat het tijdens de opnemingen niet „zeker was of de concessie zou worden verleend".

2) „Uit de memorie van toelichting betreffende den spoorweg ter verbinding „van Soerabaija met Midden-Java zijn eenige gedeelten, die betrekking hadden op „het afstaan der lijn Solo—Madioen aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, geschrapt, omdat de daarin voorkomende beschouwingen door de Regering „niet worden beaamd. Alle mededeelingen omtrent die lijn zelve, hare rigting, kosten „en inkomsten, zijn echter behouden", (zie noot 3 op bl. 22).

Sluiten