Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,-van Staatswege aan te leggen lijnen nog niet zoo ver gevorderd, dat de „zaak rijp was voor eene beslissing. De lijn naar de Preanger, vroeger „door de commissie voor de vervoermiddelen aangegeven, beval zich boven „de thans gekozene rigting aan, doordien men dan minder genoodzaakt „zou zijn geweest sterk te klimmen en te dalen en menige bogt zou hebben „vermeden. Bn' het volgen dier rigting zou de noodzakelijkheid om de lijn „Batavia—Buitenzorg aan te koopen, zich niet hebben voorgedaan. Vooral „echter zou men er bezwaar in zien, om tot den aanleg van de lijn naar „Tjitjalengka te besluiten, zoolang niet bleek, in welke rigting die lijn „later naar Tjilatjap zou worden vervolgd en hoe men verder aan den „spoorweg naar de Vorstenlanden zal aansluiten. Het gaat toch niet aan „een spoorweg te bouwen, zonder dat men het geheel kan overzien en „weet waar men heengaat. Men wees onder andere op de moeyelijkheid „om de spoorwegwijdte te bepalen van eene lijn, wanneer een groot gedeelte van het terrein, dat zjj doorloopt, nog geheel onbekend is. Intus„schen heeft blijkbaar nog geenerlei bepaald onderzoek omtrent de verlenging van de bedoelde lijn plaats gehad.

„Door verscheidene leden werd hier voorts teruggekomen op het „vraagstuk der Staatsexploitatie en op de vrees, dat, als Staatslijnen „werden aangelegd, de aandrang op lage tariven, vooral ook van de zjjde „van het Europeesch element op Java, voor het Indisch Bestuur niet te „weerstaan zou zijn. Dat die vrees niet ij del is, blijkt reeds uit de toedichting, in het stuk no. 18 gegeven. Daar wordt gezegd, dat vermoedelijk „een groot gedeelte van de koffy, die in Solo door prins Mangkoe Negoro „aan het Gouvernement wordt geleverd, in 't vervolg over den ontworpen „spoorweg van Solo naar Soerabaija zal vervoerd worden. Die koffjj gaat „thans van Solo per spoor naar Samarang. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de afstand van Solo naar Samarang ruim de helft minder „is dan van Solo naar Soerabaija, dan kan het vervoer naar die laatste „plaats niet anders geschieden dan ten gevolge van zeer lage tariven, „waardoor de winst op de exploitatie zeer gering wordt en zeker veel „minder dan het aangegeven cijfer van 9,28 percent zal bedragen; welk „cn'fer trouwens in de lucht hangt. In elk geval zou, indien het uitzigt der „Regering wierd verwezenlijkt, de particuliere spoorweg Samarang:— „Vorstenlanden worden benadeeld, en nu is het toch wel duidelijk, dat „het niet op den weg van den Staat ligt eene voor zich zeiven nadeelige „concurrentie te voeren tegenover eene Maatschappij, aan wie rente„garantie is verleend, en van welke de Staat voordeelen trekt, als de inkomsten van den weg de garantie overtreffen".

Nadat de Minister van Koloniën „eflhigen tijd" geaarzeld had alvorens te besluiten tot de indiening der Memorie van Beantwoording, doch ten slotte hiertoe toch was overgegaan, werd op bl. 7 van Gedrukt Stuk 4 No. 55 gezegd:

8

Sluiten