Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„het voornemen heeft het middel van leening voor te dragen om de kosten „te bestrijden. Zonder schade voor 's lands dienst zal eene beslissing over „dit onderwerp niet lang uitgesteld kunnen worden. De voorloopige opnemingen toch hebben plaats gehad, en het personeel dat daarmede belast „werd en in dienst gehouden met het oog op den aanleg, zou, bij langdurig „uitstel, geenerlei arbeid hebben te verrigten.

„Hij neemt de voorstellen dus voorloopig terug, uitsluitend ter bevordering van eene spoedige vaststelling der Indische begrooting.

,Het spreekt van zelf dat ook de vijf millioen voor de overneming „van den spoorweg Batavia-Buitenzorg, even als de memoriepost wegens „den rentewaarborg krachtens de nieuwe overeenkomsten met de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, uit de begrooting moeten verdwijnen, daar het wetsontwerp tot bekrachtiging van die overeenkomsten „thans in geen geval vóór of te gelijk met de vaststelling van de Indische „begrooting kan behandeld worden.

„Spoedige behandeling ook van dit ontwerp zal noodzakelijk zijn. „Wegens het verband waarin het plan tot invoering van eene personele belasting en van een patentregt staat tot de finantiele maatregelen, die het gevolg zn'n van de verdere uitbreiding der spoorwegen op „Java, is mede voorloopig het voorstel teruggenomen om fondsen toe te „staan ter voorbereiding van de invoering van die nieuwe belastingen. „De ondergeteekende zich voor bij bovenbedoelde afzonderlijke voordragt „ook dien post der begrooting te herstellen, welke met de voornemens tot „heffing van belasting in verband staat.

„Van de beide hoofdstukken der ontwerp-begrooting zn'n nu de IXde „afdeelingen voor Buitengewone uitgaven vervallen, en de fondsen voor „belangrijke openbare werken, als: de havenwerken bij Batavia, de voortsetting van den spoorweg in het Oosten van Java, de werken tot beveiliging van Batavia en Samarang tegen overstrooming, en het kranzin„nigengesticht, zijn, even als in vroegere begrootingen, weder geraamd in „afzonderlijke onderafdeelingen onder de Vide afdeeling, Departement „der burgerlijke openbare werken.

„De onderscheiding tusschen gewone en buitengewone uitgaven in „de begrootingswet komt den ondergeteekende minder wenscheljjk voor. „Zn' leidt maar al te ligt tot minder juiste voorstellingen. Dat spoorwegen „en de bouw eener haven te Batavia, uit den aard der zaak uitgaven van „geheel buitengewonen aard zijn, uitgaven die voor eens worden gedaan, „en welke men zeer voegzaam door middel eener geldleening kan dekken bn' gebrek aan gewone inkomsten, spreekt van zelf en behoeft niet „door de wet te worden gezegd. Maar de werken tot beveiliging tegen „overstrooming, de verbetering van bestaande havens, de bouw van een „krankzinnigengesticht, kunnen niet onder diezelfde kategorie gerangschikt worden. Soortgelijke uitgaven zn'n toch jaarlijks voor andere za-

Sluiten