Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gelegen is in de ontwikkeling der middelen van vervoer en verkeer door „voortzetting en aanleg van spoorwegen. Over de vraag echter, of daarvoor thans het geschikte tijdstip reeds was aangebroken, openbaarde „zich verschil van meening.

„Zeer velen wezen er op dat het billijk is, den voortgezetten aanleg „van spoorwegen niet langer aan Java te onthouden, nadat een zoo aanzienlijk kapitaal uit Indische overschotten gesproten tot het aanleggen „van spoorwegen hier te lande is gebezigd, en dat men nu niet vergeten „mag hoe Nederland door Indië in vroegeren .voorspoed is gebaat. Na „zooveel voordeel uit Indië te hebben getrokken, rustte, volgens het oordeel dezer leden, op Nederland de verpligting om nu ook voor Indië, op „dezelfde wijze, zonder overdrijving of weelde, hetzelfde te doen wat voor „Nederland gedaan is. Indië heeft nu aanspraak op uitbreiding zijner „spoorwegen, nu hier te lande de hoofdlijnen nagenoeg zijn voltooid. Er „waren zelfs leden, die meenden, dat men tot eene uitbreiding van ons „spoorwegnet niet had moeten besluiten vóór dat ook Java van de noodige „hoofdlijnen ware voorzien. Uitstel kwam dan ook aan zeer velen niet aldeen onnoodig, maar ook niet geregtvaardigd voor. Sommigen zelfs oordeelden dat te dezen opzigte reeds te veel was verzuimd en dat langer „uitstel de vrees zou wettigen dat men de zaak der spoorwegen op Java „op den achtergrond wilde schuiven.

„Men wilde niet ontkennen dat uit den spoorwegbouw finantiele bezwaren kunnen ontstaan, zelfs in die mate dat welligt te eeniger tijd „daarvoor eene leening zal moeten gesloten worden, doch indien leening „voor dit doel noodig binken mogt, dan mogt men er niet voor terug „deinzen om op de nakomelingen lasten te leggen voor dat waarvan zij „ook de voordeden genieten zouden.

„Eenige leden evenwel, eveneens bereid om uit een gevoel van billijkheid niet langer de noodige spoorwegen aan Indië te onthouden, wazen echter niet zoozeer zonder bezwaar over de finantiele gevolgen en „drongen aan op behoedzaamheid, ook met het oog op eene onmisbare en „en billijke bijdrage van Indië aan het moederland, eene bijdrage die zij, „althans tot een minimum van 10 millioen, nog volstrekt niet wilden „prn's geven.

„2. Onderscheidene andere leden daarentegen, hoewel niet minder „overtuigd van het belang, dat er voor Java gelegen is in aanleg en uitbreiding zijner spoorwegen, waren echter van oordeel dat het tijdstip „niet gelukkig gekozen is om andermaal over te gaan tot eene uitbreiding „van openbare werken, waardoor men voor zoo aanzienlijke sommen de „Staat in de toekomst verbindt. Dezen meenden, dat eene zoo dringende „haast als er nu gemaakt wordt, niet is gewettigd. Eenigen achtten daarvoor eene verhooging der begrooting tusschentijds niet noodig. Er werd „op gewezen, hoe wij, na langen tijd van geldelijken voorspoed, van groote

Sluiten