Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belastingschuldigen moet letten, en dan geloof ik, dat de draagkracht van de Europesche in gezetenen in Indië grooter is dan die der ingezetenen in Nederland. Ik zal mij derhalve ook met het voorstel der Regering ten aanzien der nieuwe belastingen wel kunnen vereenigen, omdat ik geloof, dat er naauw verband bestaat tusschen dat voorstel en dat tot aanleg van spoorwegen.

Ik hoop van harte, dat de Vergadering die meening zal deelen, en daardoor zal medewerken tot bereiking van het goede doel dat alles primeert; de spoedige, de onmiddellijke aanleg van spoorwegen op Java".

De heer Jhr. Mr. C. J. C. H. van Nispen tot Sevenaer het woord na den heer P. G. J. van der Schrieck ontvangende, zeide (Handelingen II bl. 698):

De vorige Minister van Koloniën, die zeker niet te hoog schatte,

raamde de uitgaven, die hu' voor groote openbare werken in Indië over 1878 noodig had, op 16 millioen, de kosten der nog onvoltooide werken op 17 millioen, en de kosten der beide nieuwe spoorwegen die hij voorstelde van Staatswege aan te leggen, op 40 millioen; waarbij nog kwam ruim een millioen voor opmetingen van nieuw te ontwerpen spoorwegen. Onvoltooid waren nog de havenwerken van Batavia, de spoorweg Soerabaija—Pasoeroean—Malang, de beveiliging van Batavia en Samarang tegen overstrooming, het krankzinnigengesticht te Buitenzorg enz.

Even als zn'n voorganger wil deze Minister 58 millioen vastleggen voor openbare werken op Java; 58 millioen die er niet zijn; behalve vele anderen in het verschiet. O ja, nog met anderen in het verschiet!

Wij hebben voor Nederland in 1876 eene nieuwe spoorwegwet aangenomen, waardoor wij, naar ik meen, met inbegrip der onvoltooide oudere spoorwegen 90 a 100 millioen hebben vastgelegd, die wij blijken evenmin te bezitten.

De voorstellen om nieuwe werken te decreteren, doet de Regering bovendien te midden van een nog volstrekt niet geëindigden oorlog

Er is in de stukken overigens nog eene objectie gemaakt, die ik vooral wil rescontreren. De Minister zegt: onregtvaardig zou het wezen om, nu in Nederland zooveel met Indisch geld en Indische baten is tot stand gebragt, Java van de zoo hoog noodige spoorwegen en andere publieke werken verstoken te laten.

Maar wat te doen, nu de middelen niet voorhanden zijn?

Ik wensch voor het tegenwoordige, dat noch in Nederland, noch op Java nieuwe belangrijke werken worden gedecreteerd. Java en Nederland staan daaromtrent bij mij gelijk. En ik wensch dit, omdat ik daarvoor geene middelen vind, omdat wy' geen geld hebben.

Sluiten