Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„„Maar"", zegt men, „„het vertier op de lijn, door de Regering voorgesteld, zal drie maal zoo groot zijn dan dat op de andere directe lijn"".

Dat kan onmogelijk juist zijn. Ik wil dit even aantoonen. Al wat achter punt van zamenkomst van de beide lijnen aan de Tjisokkan gelegen is, de vruchtbare en zeer bevolkte vlakte van Bandong en wat er verder achter ligt naar Soemedang en Garoet, komt aan beide lijnen te goed. Eveneens de vruchtbare vlakte van Tjiandjoer, die hare producten even goedkoop langs de directe lijn kan krijgen te Tandjong-Priok als langs de Regeringsln'n te Buitenzorg.

Het verschil in vervoer beperkt zich tot dat der landen van Gehbron tot Buitenzorg gelegen eenerzjjds, en dat der particuliere en andere landen, waar langs de directe lijn naar de haven loopen zou, bijv. Tjizio, Tjibaroessa, Tjilingsie enz. Het verschil tusschen het vertier van die beide streken kan onmogelijk te weeg brengen, dat het vertier op de eene lijn driemaal grooter zal zn'n dan dat op de andere. Er moet klaarblijkelijk eene vergissing in de berekening hebben plaats gehad.

Een bijkomend voordeel is nog dat men door de directe lijn naar de haven, den weg opent om langs een zijtak het Krawangsche in te gaan en in de rigting naar Cheribon de vlakten te doorloopen.

Het nadeel staat er schijnbaar tegenover, dat de verlenging van de lijn Batavia—Buitenzorg, vooreerst zal worden afgesneden, maar dit behoeft niet te geschieden.

Ik ben geen vijand van de'Nedérlandsch-Indische spoorwegmaatschappij, hare lijnen renderen reeds, zoo als te regt door den heer Fransen van de Putte is aangehaald, waardoor de rentegarantie dus nominaal is. Wanneer nu de Regering concessie geeft voor de verlenging van de ln'n Batavia Buitenzorg, zuidwaarts, dan oostwaarts tot aan de Tjisokkan, dan

krijgt de Staat met eene grootendeels nominale rentegarantie, die haar hoogstens enkel in de eerste jaren misschien eene kleinigheid zal kosten, een tweeden weg, en de Regeringsln'n zal bovendien vrij zijn in de exploitatie tot des noods Tjilatjap toe.

En nu kom ik tot het groote verschil. De Minister zegt: bij deze wijze van handelen blijf ik vrij ten opzigte van de wijze van exploitatie. Dit betwijfel ik ten zeerste. Als de lijn Batavia—Buitenzorg in handen van eene particuliere maatschappij blijft, dan is het aan eiken anderen exploitant physiek onmogelijk, die ln'n naar de bovenlanden op zich te nemen, omdat men altijd afhangen zal van de beneden liggende ln'n en van hare tarieven; men is in handen van de bestaande lijn. Ik beroep mij hier op Nederland. Was het zoo gemakkelijk de exploitatie van de lijn Zaandam—Amsterdam tot stand te brengen? Ik raad den Minister zijn collega voor Waterstaat eens te vragen, hoe gemakkelijk zulke onderhandelingen zn'n. Zoo was het ook met de exploitatie van de lijnen in Noordholland.

Evenzoo met de particuliere Innen. Bij de ljjn Winterswijk naar de Pruissische grenzen werd herhaalde malen aan de directie de raad gege-

Sluiten