Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar daarom meen ik aan de Kamer het regtspunt te moeten herinneren dat ik aan haar oordeel onderwierp, en dat vooral dan van gewigt wordt als hier tot iets dergelijks mogt worden besloten, en welligt bn' amendement of by Regeringswijziging het wetsvoorstel wierd uitgebreid, zoodat daarin zou geschreven staan dat eene lijn van Batavia naar Buitenzorg van Staatwege zal worden aangelegd. Dan erlangt mijn bezwaar, ontleend aan art. 1296 Burgerlijk Wetboek, eene veel grootere beteekenis.

De geachte afgevaardigde uit Dordrecht «) meende — ik niet — dat reeds bij deze wet wordt besloten tot den aanleg door den Staat van spoorwegen, die begrepen zn'n in de concessien, verleend aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij.

Ik meen dat dit nog niet kan worden gezegd. Gaat men nu echter bepalen dat naast de genoemde Staatslijnen de ln'n Batavia—Buitenzorg ook van Staatswege zal worden aangelegd hoe en van waar dan ook, dan is dat eene meer dadelijke inbreuk op het contract van verkoop dier lijn aan den Staat door de spoorwegmaatschappij.

Daarby werd bepaald: „„Deze overeenkomst treedt eerst in werking „wanneer zn', voor zooveel noodig, door de Wet is bekrachtigd.

„Zij wordt geacht niet te zn'n gesloten wanneer binnen een jaar na „hare dagteekening die bekrachtiging geweigerd of niet verleend is"".

Zoo luidt het contract, waarvan de vervulling afhangt van de voorwaarde, dat de Staten-Generaal daaraan binnen het jaar hunne goed- of afkeuring schenken. De verbindtenis hangt af van die toekomstige en onzekere gebeurtenis. Zy' bly'ft opgeschort tot zy' door de wet is bekrachtigd. Zy vervalt naar mate die gebeurtenis al of niet voorvalt.

Maar als nu een der partijen in het contract, langs een anderen weg, eene handeling pleegt die niet is overeen te brengen met die overeenkomst, dan is hy het die deze zijdelings verijdelt. De Kamer kan afstemmen, goedkeuren,' of den ty'd van een jaar ongebruikt laten verloopen; maar wanneer de wetgevende magt haar zegel hecht aan eene handeling, die niet is overeen te brengen met de overeenkomst, dan zal de Maatschappy met het volste regt kunnen zeggen: Gy Staat der Nederlanden, had eerst die overeenkomst met my' gesloten, op welke wyze dan ook, uit den weg moeten ruimen. Gy' had het oordeel der Kamers daarover moeten vragen of den ty'd van een jaar laten verstrijken. Nu gy dat niet gedaan maar eene lyn Batavia—Buitenzorg op uw eigen hand hebt verordend, hebt gij daardoor de vervulling der voorwaarde onmogelijk gemaakt — en nu houd ik u aan uw woord; na die handelwijze uwerzijds moet de voorwaarde voor vervuld worden gehouden, en zult gy' my' de koopsom betalen of schadevergoeding geven voor de wanprestatie.

Het loopt voor heden op het einde van ons debat, en het is hier niet te doen om — gelijk men in het gemeene leven zegt — elkander vliegen af

6) J. P. Bredius.

6

Sluiten