Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wanneer de Minister het goedkeurt, want het geachte lid uit Amsterdam wil aan de Regering overlaten, om de lijn naar de Preanger aan te leggen, te beginnen uit eenig punt van de lijn Tandjong-Priok—Batavia—Buitenzorg, zelfs van uit Buitenzorg zelve, zoo zij dat nuttig oordeelt.

Nu zou de Regering het debat enorm kunnen verkorten door de redactie van den geachten spreker over te nemen want evenzeer als de geachte afgevaardigde uit Amsterdam meent dat de Regering na onderzoek zal komen tot eene ln'n volgens de rigting-Stieltjes, zoo ben ik overtuigd — na aandachtige lezing van de stukken van den heer Maarschalk — dat de Regering haar plan zal uitvoeren, zoo als dit door haar aan ons is voorgesteld. De hoofdingenieur van de spoorwegen op Java wordt eerstdaags hier verwacht; dus zal de Regering in staat zijn om zjjn advies in te winnen, en wil ik gaarne, om beraadslaging te bekorten, met de redactie van den heer Stieltjes medegaan, in de overtuiging, die ik uit de stukken put, dat van de voorgestelde rigting niet zal afgeweken worden."

De heer van Bosse, Minister van Koloniën: (Handelingen bl. 720). „Mijnheer de Voorzitter! Ik heb met groote belangstelling en met gespannen aandacht geluisterd naar het uitvoerig betoog van den heer Stieltjes. De zorg, welke die geachte spreker heeft voor eventuele tegenwerking van de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, ïs bij mij zoo groot niet, want in de concessie die aan die maatschappij verleend is, voor den weg Batavia—Buitenzorg, is uitdrukkelijk gestipuleerd, dat de Gouverneur-Generaal de magt heeft om dien weg of gedeelten van dien weg, tegen schadeloosstelling natuurlijk, voor gemeen gebruik te verklaren. Daarmede heeft de Regering een vrij krachtig wapen in de hand om tegenwerking te breken. Ik vrees die tegenwerking dan ook niet. Ik kan niet zien welk belang de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij er by' zou hebben om bepalingen te maken, waardoor zy het vertier op haren weg, dat uit de Preanger zou komen, zou bemoeyelyken. Dan zou zy' wel regtstreeks tegen haar eigen belang handelen en zich daarenboven blootstellen aan de kans, dat, wanneer het al te ver ging, de Regering eenvoudig het plan volgde door den geachten spreker aanbevolen, en eenvoudig naast de lijn Batavia—Buitenzorg aan den regteroever der rivier een anderen weg bouwde. Aan beide oevers van den Rhyn loopen immers wel Spoorbanen van twee verschillende maatschappijen!

Het zou het uiterste middel wezen, maar ongewapend staat de Regering volstrekt niet tegenover tegenwerking van dien aard.

Om in het bezwaar te voorzien heeft de geachte afgevaardigde eene andere redactie van het artikel in overweging gegeven. De geachte spreker had gelijk; by' den eersten oogopslag had ik niet veel bezwaar tegen die redactie, maar de zaak is van zooveel belang en ik ben zoo weinig spoorwegbouwkundige, dat ik op dit oogenblik niet gaarne eene bepaalde beslissing zou durven nemen. Bs zal dus moeten verzoeken dat heden de stem-

Sluiten