Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de in de toekomst te vervullen, van eene conditie- in futurum, collata, gelijk het Romeinsche regt zegt. De overeenkomst bestaat, maar treedt'eerst in werking als zn' voor zooveel noodig door de wet is bekrachtigd; hare werking, niet haar bestaan, is dus afhankelijk gemaakt van deze voorwaarde, dat zij hier, in de Eerste Kamer en door den Koning zal worden gesanctionneerd.

Maar als nu het uitvoerend gezag, de Ministers van Koloniën en van Finantiën, in wier persoon de Staat heeft gecontracteerd, en de wetgevende magt op hun voetspoor dat contract ter zjjde laten en buiten die overeenkomst om een Staatsspoorweg Batavia—Buitenzorg, gelegen tusschen de beide punten van de lijn waarover de koopovereenkomst liep, aannemen, dan verijdelt men de overeenkomst door op eene andere wijze hetzelfde te doen wat de Staat met het koopcontract beoogde; dan verijdelt men de bepaling der tweede zinsnede, dat de overeenkomst alleen dan geacht wordt niet te zijn gesloten, wanneer binnen een jaar na hare dagteekening de bekrachtiging geweigerd of niet verleend wordt.

En nu is het jaar nog niet om. Als men inmiddels de lijn Batavia— Buitenzorg gaat aanleggen, handelt men niet alleen onregelmatig en niet loyaal, maar onregtmatig jegens de Maatschappij en kan dit zeer gevaarlijk zjjn in de gevolgen, om de bepaling van art. 1296 Burgerlijk Wetboek.

Aan u, Mijne Heeren, die geene regtsgeleerden zijt, wil ik een, voorbeeld stellen. Het is hetzelfde als of iemand eene overeenkomst met een ander sluit en zegt: Gij, Titius, met u verbind ik mij tot eene of andere uitkeering, wanneer gy, binnen het jaar, in het huwelijk treedt met Maevia. — Wat gebeurt echter? Het jaar is niet verstreken, maar Titius huwt — niet met Maevia ,maar met Sempronia. Nu komt hij, die het contract heeft gesloten en zegt: Gij, Titius, hebt zelf door uw huwelijk met Sempronia dat met Maevia verijdeld, en de voorwaarde is daardoor, door uw toedoen, niet nagekomen. Maevia heeft ook niet medegewerkt tot de naleving en nu is de voorwaarde niet vervuld; daardoor is myn contract met u vervallen waarby' gy' u aan my' hebt verbonden. Ik vraag ontbinding en schadevergoeding.

Al wat de geachte spreker verder gezegd heeft, is onjuist, dat het alleen potestative en daarom nietige conditiën zijn die zouden afhangen van den wil van een der partijen; neen, de naleving hangt hier af van eene andere magt dan het uitvoerend gezag; van de al of niet goedkeuring door de wetgevende magt van de geslotene overeenkomst.

Uit hetgeen schrijvers als Voet en Pothier over dit vraagstuk hebben geschreven, zal de geachte spreker de onjuistheid van zyn betoog leeren kennen.

Voet zegt, boek 28, titel 7 No. 19 van de Pandecten, dat eene potestatieve voorwaarde wordt gehouden te zyn vervuld, wanneer, gely'k hier, degeen, „„cujus intererat eam non impleri, steterit quo minus impleatur; ,.Hve directo, sive per consequentiam"".

Sluiten