Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizigers der derde klasse, dus van Javanen. Men heeft dus bijna de helft van de opbrengst alleen verkregen door het reizen van de inlanders. Goederen komen op dien weg eerst in de tweede plaats in aanmerking.

Met dit feit voor oogen mag ik zeggen dat, als wij, gelijk billijk is, ook het belang der inlandsche bevolking by den aanleg van spoorwegen, voor oogen willen hebben, wy wel mogen zien wat wy doen en de rigting moeten nemen door de digtst bevolkte streek.

Een tweede voordeel. By de onderzoekingen, die men nu heeft ingesteld naar de verschillende tracés, heeft men bevonden, dat by Soekaboemi belangrijke steenkolenlagen gevonden zyn, hetgeen van zeer groot belang is voor een spoorweg, al ware het alleen om de locomotiven in de nabijheid van steenkolen te brengen. Men heeft nog slechts enkele ontdekkingen gedaan, maar volgens getuigenis van inwoners zyn daar toch veel steenkolen.

De totale kosten van de lyn Buitenzorg—Tjitjalengka zullen — het blijkt uit de stukken — vrij belangrijk minder zyn dan elke andere aanleg. De kosten van den aanleg van de lyn Tjisokkan tot dat deel van de Preanger en van daar naar Pondok-Tjina zouden zeer groot zyn. Er zullen zeven tunnels moeten komen, en bovendien zal er een overvloed van groote werken noodig zyn, veel meer bruggen, insnijdingen, steunmuren, enz. dan op andere tracés, en dit weegt wel op tegen het bezwaar van hier en daar iets meer te moeten stijgen.

Een zeer groot bezwaar zal het zyn, dat men zal te worstelen hebben met retourstations; men telkens met de locomotief moeten terug keeren; men zal haar zelfs moeten omdraayen en hoezeer ik geen spoorwegingenieur ben, acht ik dit toch een zeer groot inconvenient op een bergspoorweg. Ik voeg er by dat, blijkens een berigt van den hoofdingenieur Maarschalk, dezer dagen hier aangekomen, nog een klein voordeel bevonden is op het eerste tracé. Een tunnel namelijk, die by de eerste opmeting berekend is op 700 meter, zal, blijkens de laatste berekeningen, slechts 600 meter behoeven te zyn.

Voor de keus van mijn tracé — ik zal het zoo maar eens noemen — pleit ook een politiek belang. Ik acht het namelijk eene goede politiek, dat de welvarende bevolking uit die. digt bevolkte streek der Preanger regentschappen en de menigvuldige planters, die daar gevestigd zyn, in de gelegenheid worden gesteld, om zoo spoedig mogelijk te Buitenzorg te komen; Buitenzorg waar zich nu de Gouverneur-Generaal bevindt en waar met der tijd de zetel van het bestuur van Nederlandsch-Indië gevestigd zal moeten worden. Het verkeer van de Preanger met Buitenzorg is dan ook ontzaggelijk sterk, ook een militair belang pleit voor myne rigting. Wanneer men de hoofdmagt, in de onmiddellijke nabijheid van Batavia, naar het binnenland zou moeten verplaatsen, dan zal het geene onverschillige zaak zyn uit een militair oogpunt of de weg loopt naar Buitenzorg dan wel achter Buitenzorg om.

Sluiten