Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De geachte spreker wees op de haven van Tandjong Priok en achtte het van belang die kostbare haven te utiliseren. Ik spreek dit niet tegen, maar ik herinner slechts dat een spoorweg in aanleg is om die haven te verbinden met de lijn Batavia—Buitenzorg. Bovendien wanneer eenmaal blijkt dat die haven inderdaad aan de bestemming beantwoordt, wanneer de groote handelsbeweging van Indië zich naar die haven verplaatst, dan zal het zoo veel moeite niet kosten om de lijn van Tandjong Priok naar Bandoeng te maken.

Het groote bezwaar van den geachten spreker is, dat het denkbeeld tot overneming van de ln'n Batavia—Buitenzorg niet tot stand komt en dat die tête de ligne in handen blijft van eene maatschappij. De geachte spreker wees op eenige inconvenienten die daaraan verbonden zijn. Ik moet tegen de door hem aangevoerde voorbeelden iets in het midden brengen. Het voorbeeld van de ln'n Breda-Rosendaal, die een troncon is van den grooten weg van Vlissingen naar Duitschland, is niet juist. De Grand-Central heeft die lijn gemaakt. Later is door de welwillendheid der Regering die lijn geworden een troncon van den grooten weg, en het is nu vrij begrijpelijk dat de Grand-Central dit lijntje nu zoo duur mogelijk wil verkoopen. Hetzelfde geldt voor de lijn Zutphen-Winterswijk. De geachte spreker wees er op dat de directie zoo wijs en voorzigtig is geweest om te zorgen dat vóór de bouw van den weg aanving, men gereed was met de contracten met de aangrenzende spoorwegen. Maar ook hier gold het het een stukje weg tusschen twee bestaande spoorwegen. Ieder die bekend is met den spoorwegoorlog tusschen den Berg-Markischen en den KeulenMindener spoorweg, zal het hoogst voorzigtig hebben geoordeeld dat de directie voor den nieuwen Hollandschen weg, die den Oosterspoorweg met de Westfaalsche spoorwegen moet verbinden, vooraf met hare contracten gereed was om zich te waarborgen dat de Duitsche spoorwegen geen gebruik zouden maken van de welkome gelegenheid om de directie van den Hollandschen te knijpen en al het nadeel te leggen op de schouders der Hollandsche directie. Er was dus hier alle aanleiding om vooraf maatregelen te nemen.

Maar die maatregelen zn'n hier overbodig. Het is waar, de ln'n Batavia—Buitenzorg is eene tête de ligne, die in handen is van eene maatschappij, maar het belang van die Maatschappij brengt in de allereerste plaats mede dat er een druk verkeer bestaat tusschen de Preanger en Batavia. Nu erken ik dat het mogelijk is dat de Maatschappij haar belang anders verstaat dan wij ons voorstellen en begrijpt dat zij haar monopolie ten uiterste moet doen gelden. Maar ik ben daarvoor niet bevreesd.

Voor zooveel mogelijk heb ik zekere voorzorgen genomen. De Maatschappij heeft tot mij een verzoek gerigt, en ik heb geantwoord, dat ik in de eerste plaats wenschte een contract omtrent het gebruik van den weg Batavia—Buitenzorg; en ik kan mededeelen dat ik voor 's hands van haar geene bezwaren heb ontmoet. Die zaak is nog niet rijp. De directie kan,

Sluiten