Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de lyn zelve aangevoerd, en ik behoef die dus niet te verdedigen.

Maar eene speciale reden om deze lyn in de eerste plaats aan te leggen, is, dat men, na aanneming van de wet van 1878 tot uitbreiding van het Staatsspoorwegnet in Indië, en vast corps ingenieurs, met het .bybehoorend personeel van opzigters, teekenaars, enz. heeft in het leven geroepen, en een gedeelte daarvan voor West-, een gedeelte voor Oost- en een gedeelte voor Midden-Java heeft aangewezen.

Wanneer men nu het personeel, dat gewerkt heeft aan de lyn Sidhoardjo—Madioen, niet kan zetten aan deze lyn Madioen—Soerakarta, dan zal men niet weten wat met dat personeel uit te voeren. Ook de Minister heeft deze reden in zy'ne Memorie van Toelichting voor de urgentie eener beslissing aangevoerd en men heeft er in Indië blijkbaar op gerekend dat men met deze lyn voort zou kunnen gaan. In de oorspronkelijke bedoeling heeft het altijd gelegen om ook dit gedeelte van de lyn Sidhoardjo —Soerakarta aan te leggen, en ik geloof dat het zaak is daartoe thans over te gaan.

Ik zal daarom met ingenomenheid voor dit wetsontwerp stemmen, niet omdat ik nu juist deze spoorly'n voor de beste van allen houdt, die in aanmerking komen, maar omdat le mieux est l'.ennemi du Men. Er is nu een avant-projet voor deze lyn, die er toch komen moet, gereed, en ik heb my' altoos het best bevonden by' hetgeen ons eenmaal, ook door den Minister van Justitie, in den aanvang dezer zitting werd aangeraden, datgene te doen wat voor de hand ligt, en niet, door steeds het betere te willen, gevaar te loopen van niets te doen".

De heer Mr. W. baron van Goltstein, Minister van Koloniën antwoordde ten slotte: „Ik heb zeer weinig te antwoorden op hetgeen in de tweede plaats door de geachte sprekers is in het midden gebragt. De geachte spreker uit Gorkum lc) heeft zich ontslagen geacht van de verpligting om op het voornaamste argument dat ik deed gelden te antwoorden, dat namelijk het bewy's geleverd is, dat spoorwegaanleg voldoet aan de behoefte der inlandsche bevolking. Geen sprekender bewy's hoe nuttig zulk een aanleg is, werd immer geleverd dan op Java. My dunkt de données in de Memorie van Beantwoording zyn reeds voldoende om aan te toonen, dat het geld, hetwelk tot nog toe voor den aanleg van spoorwegen aldaar is uitgegeven, geen weggeworpen maar een zeer rentegevend kapitaal is geweest.

De financiële bezwaren van den spreker uit Almelo ld) zou ik deelen, wanneer men met koortsachtigen haast, met overdryving, met verwaarloozing van andere nuttige zaken, overging tot het aanleggen van spoor-

lc) Mr. J. J. Teding van Berkhout. ld) Mr. J. E. Corver Hooft,

Sluiten