Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indische(n) Gids was het wetsvoorstel bestreden 2) op grond, dat het geld beter voor irrigatie-doeleinden benut zou kunnen worden. Voor afvoer van d& producten van de noordelijke Lawoehelllngen werd een zijlijntje van de N. I. S. M. aanbevolen loopende van Moengkoeng (bij Modjosragen) naar de halte Lawang aan de lijn S|V ongeveer halfweg Solo en Goendih.

Het baanvak Madioen — Paron kwam den 2 Juli 1883, het stuk Paron —Modjosragen den len Maart 1884 gereed, het laatste gedeelte Modjosragen—Solo kon 24 Mei 1884 in exploitatie genomen worden, de aansluiting met de N. I. S. M. was hiermede verkregen. *■) 2b)

Eenige dagen tevoren — 3 Mei 1884 — was de lijn Pasoeroean— Probolinggo geopend geworden. De aanleg van deze lijn was gelast geworden bn" de Wet van 11 December 1881 (Ind. Stbl. 1882 No. 1 en 2). Dat men juist dit lijngedeelte en geen ander geëntameerd had, was het gevolg van de bemoeiingen van de Soerabaiasche Kamer van Koophandel en Nijverheid, welke in een adres gedateerd Januari 1880 de aandacht van de Regeering op het belang van eene verlenging van de ln'n Soerabaia— Pasoeroean vestigde; ook gaf de Kamer nog in overweging de lijn later door te trekken tot Phaiton en Besoeki.

Bij G. B. van 17 Maart 1880 No. 26 was den Inspecteur-Generaal opgedragen, een onderzoek in te stellen, hetwelk door den heer Maarschalk persoonlijk werd verricht. Een voorontwerp werd den 22en Januari 1881 bij brief No. 364 door zijn opvolger, den heer Derx ingediend. Bn' de begrooting voor 1882 werden de noodige gelden gevraagd en toegestaan (Wet van 11 December 1881). Vermelding verdient het, dat reeds dadelijk bn' de voorbereiding in Indië de aandacht gevestigd was op een doortrekking der ln'n tot Panaroekan en dat de Raad van Indië in zijn advies van 11 Maart 1881 No. II, de meening van den Inspecteur-Generaal ter sprake bracht, waar deze in § 41 zijner nota verklaarde, dat het suikervervoer van den spoorweg weinig gebruik maakte, hetgeen anders zou zn'n bij een lager tarief. Als gevolg hiervan werd den heer Derx bn"

2) H. M. Dibbitz. Oud-Inspecteur B. O. W. Bemerkingen op het Ontwerp van Wet voor een spoorweg tusschen Madioen' en Soerakarta.

2a) Den lOden Februari 1883 protesteerde de N. I. S. M. bij den Minister tegen de pogingen van de S. S. om het product van de fabriek Modjo naar Soerabaja af te voeren. Den 21sten Februari d.a.v. bracht Minister de BRAUW bij brief Lett. A. 3 No. 231454 deze bezwaren ter kennis van den Landvoogd. Op deze zaak zal bij de behandeling der tarieven teruggekomen worden.

2b) Over de aansluitingsovereenkomst te Solo van 12118 Augustus 1882 en de later daarin aangebrachte srijzigingen, zie A. W. E. Weyerman Algemeene Mededeeling der S. S. No. 11 deel IA Hoofdstuk XV bl. 125 e. v. (zie ook Overeenkomst No. 2 van den gedrukten bundel Overeenkomsten).

Sluiten