Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. G. S. van 28 Maart 1881 No. 663 opgedragen de kwestie der tarieven in die gezette overweging te nemen, welke vroeger (in 1878) had ontbroken, daarbij te rade gaande met de sedert opgedane ondervinding.

Op deze zinsnede zal teruggekomen worden brj dat gedeelte der Indische Spoorwegpolitiek hetwelk meer in het bijzonder over de tarieven handelt.

Wat de behandeling van dit wetsontwerp in de Staten-Generaal aangaat zn' hier vermeld, dat de Memorie van Toelichting op de begrooting van N. 1 voor 1882 (Gedr. St. 1881—82. 4 No. 6) op bl. 23 het volgende vermeldde:

„Tevens is door de Indische Regering het ontwerp ingezonden voor „de verlenging van de lijn van Soerabaija naar Pasoeroean tot Probolinggo, en de ondergeteekende heeft gemeend den aanleg van dit lijntje „reeds riu bij de begrooting te moeten voorstellen, daar het wenscheln'k „is ter vereenvoudiging van het beheer en ter besparing van kosten zoo „spoedig mogelijk met den aanleg een aanvang te maken. Het zal dan „mogelijk zijn om den aanleg te doen plaats hebben onder het beheer van „den hoofdingenieur die thans voor den aanleg der Oosterln'nen te Soe„rabaija is gevestigd. De ontvangen bescheiden betreffende dit voorstel „worden ter griffie overgelegd. Hier ter plaatse zal het voldoende zijn „omtrent de lijn het volgende aan te teekenen.

„De ontworpen spoorweg naar Probolinggo volgt, met uitzondering „van eene afwijking in het district Djati, den bestaanden grooten weg. „De lijn gaat uit van het station van den Staatsspoorweg te Pasoeroean „en het station te Probolinggo zal door middel van een zijspoor met de „haven dier stad in verbinding gebragt worden. De lengte bedraagt, met „inbegrip van'den bedoelden zijtak, 41 kilometers. De kosten van aanleg „worden geraamd op ƒ 2.371.000 of ƒ 57.800 per kilometer, en het werk „zal in twee jaren kunnen worden voltooid. Verschillende gunstige omstandigheden zijn oorzaak dat de aanleg belangrijk minder zal kosten dan „die van de lijn van Soerabaija naar Pasoeroean. De ln'n zal den bouw van „slechts een, in plaats van twee stations vereischen, daar zij zich aan „het station te Pasoeroean aansluit. Werkplaatsen voor het onderhoud en „het herstel van rollend materieel zullen niet noodig zijn, evenmin als „bureaux voor het beheer van de dienst der exploitatie. Ook staat de „vermeerdering die het rollend materieel van den bestaanden spoorweg zal „moeten ondergaan, niet in evenredigheid met de lengte van den nieuwen „weg, daar de treinen van de lijn Soerabaija—Pasoeroean naar Probolinggo zullen kunnen doorloopen. Het grondverzet is zeer gering wegens „het gunstige terrein en de benoodigde kunstwerken zijn niet van veel „beteekenis.

„De lijn loopt door eene zeer welvarende streek en zal op den duur „ruimschoots de renten van het aanlegkapitaal opbrengen. Zij verbindt

Sluiten