Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„twee belangrijke plaatsen. Het verkeer van de daartusschen gelegen „dessa's met die plaatsen is even levendig als dat, hetwelk vroeger langs „den grooten weg tusschen Porrong, Sidhoardjo en Soerabaija bestond. „Belangrijke suikerondernemingen zijn gevestigd in de streek welke de „lijn doorsnijdt en de gouvernementskoffiecultuur zal mede gebaat wor„den, daar de spoorweg den voet van het Tenggor-gebergte nadert. Ook „als voedingslijn voor den Staatsspoorweg tusschen Soerabaija en Pasoe„roean zal de aanleg van de ln'n groote voordeelen aanbrengen.

„De aanvankelijke bruto-opbrengsten worden geschat op ƒ 223.460.— „'s jaars, de exploitatiekosten op 50 percent dier opbrengsten of ƒ 111.730, „de netto-opbrengsten op hetzelfde bedrag, of, 4.71 percent van het aanlegkapitaal, terwy'1 op eene spoedige toeneming der opbrengsten kan gerekend worden.

„Eene uitvoerige begrooting van hetgeen in 1882 zal zyn te verwer„kpn kon uit den aard der zaak nog niet worden opgemaakt. Volgens „globale raming wordt in het eerste jaar van den aanleg ƒ 250.000.— „wegens uitgaven hier te lande en ƒ 715.000.— wegens uitgaven in Indië „noodig geacht, of ƒ 965.000.— te zamen".

In het Voorloopig Verslag werd van dezen begrootingspost niet gesproken, zoodat ook de Memorie van Antwoord er over zweeg. By' de mondelinge behandeling der begrooting werden de onderafdeelingen 82, 83 en 84 zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming op 24 November 1881 goedgekeurd (Handelingen 1881—82. II bl. 293).

In het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer lezen we ad onderafdeeling 81 en 82 (Handelingen I bl. 30): „Door sommige leden werd in het algemeen gevraagd, waarom de Staat wel op Sumatra, maar niet op Java „stoomtrammen van Staatswege aanlegt?

„Van eene andere zjjde werd de wenschelykheid betoogd om geen „uitvoering te geven aan het voornemen der Regering tot verlenging der „spoorwegly'n Soerabay'a—Pasoeroean tot Probolinggo maar om die beide „laatste plaatsen te verbinden door een stoomtram. Aanzienlijke kosten „zouden daardoor worden bespaard, en een tramweg voldoet niet alleen „aan de behoefte, maar bevredigt haar veel beter, is veel meer in het „belang der bevolking, daar een tram elk oogenblik passagiers in- en uitbaten kan. Alles wat de Regering in de Memorie van Toelichting (bladz. „26) aanvoert ten voordeele van den aanleg van dit spoorweglyntje pleit „juist in dubbele mate voor den aanleg van een stoomtram; de bestaande „vlakke weg is voor een stoomtram even geschikt als voor een spoorweg. „Men gaf in overweging den stoomtram te verlengen tot Bezoeki of zoo „het terrein dit niet gedoogt, althans tot Kraksan. De Regering prijst „het ly'ntje aan ook in het belang der Gouvernementskoffiecultuur, daar de „spoorweg den voet van het Tenggor-gebergte nadert. Doch deze overwe-

Sluiten