Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„De voorwaarden waarop door ons de exploitatie van het lijntje „Batavia—Tandjong-Priok zou kunnen worden aanvaard, zijn veelmalen ,,bü' ons het onderwerp van bespreking en onderzoek geweest. Wij zijn „echter tot nog toe niet geslaagd in het formuleren van een voorstel dat „door de Regering aannemelijk geacht zou kunnen worden, en dat niet, „in weerwil wij bij het zoeken daarnaar aannamen dat de Maatschappij „tevreden moet zn'n, wanneer de uitgaven door de ontvangsten gedekt „worden. Verder toch meenden wij niet te mogen gaan daar, waar de „hoofdlijn, die welke de winsten aanbrengt, niet meer dan zeven of acht„maal langer is dan het bijlijntje, en waar dus die hoofdlijn niet zoo „lang is dat de uitgaven voor circa acht kilometers meer of minder „geen noemenswaard verschil geeft op de totale uitgaven voor de geheele „lijn.

„Maar zelfs het dekken van de uitgaven door de inkomsten achten wij „onmogelijk.

„Wij moeten toch concurreren met een uitmuntenden waterweg, het „kanaal langs den spoorweg gegraven. Wat die concurrentie soms doen„ljjk maakt in gewone omstandigheden, de mindere snelheid en de onbruikbaarheid van het vaarwater ontvalt ons hier zelfs, daar de afstand „zoo klein is, dat het overladen en rangeeren op den spoorweg in rekening „brengende, de goederen te water even snel, zoo niet sneller hunne bestemming zullen bereiken. En zeker veel goedkooper.

,,Wn' toch hebben te onderhouden eenen kostbaren weg, die in een „moeras is aangelegd, met dubbel spoor, met ten minste drie opengaande „bruggen, met twee groote stations, met een rangeerterrein bijna zoo „lang als de weg en dat alles op een lijntje van 8 kilometers; wij worden „bovendien zoo beperkt in onze vrijheid van handelen door het spoor„wegreglement en het toezigt, door fixiteit van tarieven en treinloop, door „kostbare bepalingen omtrent de vereischten van materieel, stations, weg, „bruggen, seinen en wat niet al. Wij kunnen de goederen niet halen van „de afvoer- noch brengen naar de bestemmingsplaats, zonder nog van een „ander vervoermiddel gebruik te maken en kunnen dus onmogelijk de „tarieven zoo laag stellen, als de vervoerder te water, die geen weg heeft „te onderhouden, voor wien integendeel gewoonlijk door ontlasting van „tollen, brug- en leggelden, de kosten verminderen, die nagenoeg vrij is „in zijne bewegingen en vervoermiddelen, en die bovendien in staat is, „de goederen zonder overladen en zonder extra kosten te halen van de „plaats van afhalen en te brengen naar de plaats van bestemming.

„Wij moeten dan ook rekenen geen goederen tusschen Batavia en de „haven te zullen vervoeren.

„Wel zou dat anders worden indien de Indische Regering aannam „alle Gouvernements producten en goederen, wat het grootste deel van „wat tusschen beiden plaatsen vervoerd wordt uitmaakt, over den spoor„weg te verzenden, maar dit zou niet anders zijn dan het verleenen van

Sluiten