Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„eene subsidie op onregelmatige wijze en kan dus niet onzerzijds voorge„steld worden.

„Bovendien, zou dit nog alleen helpen, indien alle schepen laden en „lossen in de haven, hetgeen waarschijnlijk voor de zeilschepen, vooral „die van de kustvaart niet het geval zal zijn.

„De goederen die naar boven verzonden worden of van daar naar „plaatsen buiten Java bestemd zijn, zullen toch den spoorweg toevallen, „zou men kunnen meenen.

„Voor het grootste gedeelte zn'n dit echter gouvernementsgoederen, „van boven komende producten of naar boven gaande behoeften, die altijd „vóór zij verder verzonden worden in de pakhuizen en in magazijnen te „Batavia, de noodige manipulatie moeten ondergaan en dus nooit regt„streeks van- of naar de haven vervoerd kunnen worden.

„Een tweede gedeelte bestaat uit consumptieartikelen voor het binnenland, die' bn'na zonder uitzondering te Batavia uit de tweede hand „worden aangekocht.

„Een derde uit de producten voor buitenlandsche markt. Ook deze, „de ondervinding te Samarang lieeft het óns geleerd, worden van boven „komende vóór de verzending in de pakhuizen opgeslagen.

„In de 14 jaren der exploitatie van de ljjn Samarang-Vorstenlanden „is slechts éénmaal een scheepje regtstreeks met van boven aangevoerde „suiker beladen, maar is de overige, meer dan een kwart millioen ton, „eerst naar de pakhuizen en van daar per prauw naar de schepen verbonden.

„Te Batavia zal hetzelfde plaats hebben, want ook daar moeten de „bewerkingen die te Samarang tot zoo schijnbaar vreemde handeling „aanleiding geeft, geschieden. Op het vervoer van en naar boven kunnen „wn" dus ook niet rekenen.

„Maar er zal toch een aanzienlijk aantal reizigers vervoerd worden. „De ondergeteekenden, 'die lang te Batavia in betrekkingen zijn geweest „die met handel en scheepvaart dagelijks in aanraking komen, gelooven „niet aan het aanzienlijke van dat aantal. Maar zelfs al ware het zoo, „hoevelen er van, zullen van den spoorweg gebruik maken, waar naast „deze niet alleen een goed kanaal is, waardoor koelies enz. goedkooper „kunnen vervoerd worden, maar ook een goeden rijweg loopt, welke slechts „2|3 van den afstand van Batavia tot Meester Cornélis lang is en waarop „dus het vervoer per kantoorwagen mogelijk is. Dan nog, er is ons reeds „gesproken van plannen om over dien rijweg te laten loopen een tramweg, „misschien zelfs met stoomtrekkracht, die het weinige wat van de reizi„gers overbluft ons ontnemen zou.

„Op niets zullen wij kunnen rekenen dan op de reizigers met hunne „bagage die met stoomschepen aankomen of vertrekken, en dat nog alleen „indien wn' zorgen bij aankomst of vertrek daarvan extra treinen te laten „loopen.

Sluiten